Om ffso

FFSO logo

BILAG TIL: BESTYRELSESMØDE, ONSDAG DEN 4. JUNI 2014

 

Mødested og tid: Kommunens administration, Parkvej 37, Nykøbing F. fredag den 30. maj 2014 kl. 9.15 – 10.15

Deltagere: Jan Uhre-Nielsen (JUN) og Søren Meilvang, Park & Vej, Guldborgsund Kommune
Conny Krogh (CK), Flemming Hansen (FH), André Hansen (AH) og Erik Bohn-Jespersen (EBJ) Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn.


Efter en præsentationsrunde oplyste JUN, at der ikke ville blive taget referat af mødet fra Kommunens side, men JUN noterede under mødet flere af de fremsatte bemærkninger.


Med baggrund i de to skrivelser af 25. marts og 24. april 2014 som Fællesrådet havde sendt til Trafiksikkerhedsrådet blev følgende drøftet:


Orebyvejs trafiksikring herunder kantstensparkering.
AH fremhævede vejens dårlige stand. Vejen fremtræder med mange sætninger og revner på grund af utallige opgravninger samt på lange stræk uden afstribning mellem kørebane og fortov. AH nævnte også problemerne med den tunge trafik primært fra og til Oreby Gods som medfører sætninger i bebyggelsen og afløbsledninger.
EBJ fremførte Fællesrådets ønsker om minimum at få etableret en opstribning med en deling af fortov i cykel- og gangsti.
JUN oplyste, at der på mødet i Trafiksikkerhedsrådet den 25. april ikke var truffen beslutning om at bruge fortov til parkering og at man fortsat holdt fast på den tidligere beslutning om, at det var grundejerne der skulle betale for en trafiksikring.
Det fandt Fællesrådet helt urimeligt, da Orebyvej er en ud og indfaldsvej for byområdet. Man håbede på en snarlig asfaltering af kørebanen og fortov og ville prøve at påvirke politikkerne.

Skolevejen ved Sakskøbing Skole

JUN oplyste med hensyn til sikring af skolevejen ved Sakskøbing Skole, at det arbejdes der løbende på i samarbejde med skolen.


Fodgængerovergange
De øvrige fremhævede ønsker til trafiksikkerhed i Fællesrådets ”Visioner” blev drøftet herunder nye fodgængerovergange på Apotekervænget, ved broen ved havnev og ved Aldi på Nykøbingvej.

Vestergade
Vestergades belastning af tung trafik og parkering i en side blev fremhævet med forslag til ny skiltning om forbud mod gennemkørsel for traktorer og lastbiler.


Nykøbingvej
FH kom ind på de uheldige forhold på Nykøbingvej med manglende opstribning mellem fortov og cykelsti og de stejle sænkninger ved indkørslerne.

Den brede del af Nykøbingvej fra Møllevej til broen ved havnen blev berørt med forslag til trafikdæmpning.
CK nævnte Fællesrådets forslag til en rundkørsel på Nykøbingvej ved Orebyvej, som ville virke trafikdæmpende og derved øge trafiksikkerheden ved havnebroen.

Juniorsgade, Hotel Saxkjøbing, Søndergade.

FH orienterede om nye tiltag der bør tages for forbedring af tilkørslen af varer til centerbygningen ved Juniorsgade og Hotel Saxkjøbing, men også forbud mod gennemkørsel af tung trafik i Søndergade.


EBJ ønsker forsat en dialog med kommunen evt. ved årlige møder om trafiksikkerhed i samarbejde med Sakskøbing Boligselskab og Handelstandsforeningen.

Sakskøbing, den 31. maj 2014
Erik Bohn-Jespersen

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her