Foreningen

FFSO logo

Fællesrådets ekstraordinære generalforsamling blev afholdt den 20. april 2016 kl. 19.00 på Saxenhus. 

 

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent:
  2. Vedtagelse af ændringsforslag til vedtægternes §10:
  3. Vedtagelse ag ændringsforslag til vedtægternes §5:
  4. Valg af bestyrelse:

 

Referat

 

1

Valg af dirigent:
André blev enstemmigt valgt.

2
Vedtagelse af ændringsforslag til vedtægternes §10:
Ændringen af §10 er som følger:
Ændringer af Fællesrådets vedtægt kan ske, når ændringen vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, når ændringsforslaget fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.
Hvis der er stemmelighed, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med en ny afstemning.”
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

3
Vedtagelse af ændringsforslag til vedtægternes §5:
Ændring af §5 er som følger:
Fællesrådet ledes af en bestyrelse på min. 3 personer, og ved flere et ulige antal, der vælges på rådets generalforsamling.
Valgperioden er 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kjasserer og sekretær, og fastlægger selv sin forretningsorden.”
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

4
Valg af bestyrelse:
Nuværende formand Erik Bohn-Jespersen ønsker ikke at fortsætte som formand, hvorfor en ny skal vælges.
På valg er:
Connie Krogh og Keld Nielsen, begge ønsker genvalg.

Ny bestyrelse:
Det blev besluttet, at udvide bestyrelsen med 4 medlemmer, således at der fremover vil være 9 personer i bestyrelse, samt 2 suppleanter.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

Følgende blev valg til bestyrelsen:
Henning Tønning
André Bøgh Hansen
Flemming Jørgensen
Carsten Madsen
Keld Nielsen
Connie Krogh
Ole Thingsted
Bjarne Grundt
Bjarne Nielsen

Følgende blev valgt som suppleanter:
Kjeld Wagner
Erik Bohn-Jespersen

Til revisor blev valgt: Pouls Erik Jensen
Som revisorsuppleant blev valgt: Ebbe Bressing

Bestyrelsen konstituerer sig på efterfølgende møde.

 

Konstitueringsmøde, den, 14. april 2016

Den nye bestyrelse konstituerede sig som følger:

Formand: Henning Tønning
Næstformand: André Bøgh Hansen
Kasserer: Bjarne Nielsen
Sekretær: Flemming Jørgensen
Øvrige bestyrelse:
Ole Thingsted
Connie Krogh
Bjarne Grundt
Keld Nielsen
Carsten Madsen

Suppleanter:
Kjeld Wagner
Erik Bohn-Jespersen

Revisor:
Poul Erik Jensen
Revisor suppleant:
Ebbe Bressing

 


Referat: Bjarne Nielsen, 14. april 2016

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her