Foreningen

FFSO logo

Fællesrådets generalforsamling blev afholdt onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 på Saxenhus. 

 

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. Formand Erik Bohn-Jespersen er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne Conny Krogh og Keld Nielsen er på valg.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og revisor og suppleant til denne.
a. Suppleanter til bestyrelsen, revisor og suppleant for denne foretages for en etårig periode.
8. Indkomne forslag
Der er kommet to forslag om ændring i vedtægterne for Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn
Det første forslag er for at sikre at Fællesrådet kan arbejde hurtigere, og drejer sig om § 10.
Nuværende § 10 Vedtægtsændring
Ændringer af Fællesrådets vedtægt kan ske, når ændringen vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 ugers mellemrum og når ændringsforslaget fremgår af mødernes dagsorden.
Forslag til ændret § 10
§ 10 Vedtægtsændring
Ændringer af Fællesrådets vedtægt kan ske, når ændringen vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, når ændringsforslaget fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.
Hvis der er stemmelighed, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med en ny afstemning.
Det andet forslag drejer sig om § 5 og handler om hvordan formanden vælges. Hvis formanden vælges af bestyrelsen giver det mulighed for at lade formandsposten gå på skift mellem flere bestyrelsesmedlemmer i løbet af valgperioden, så arbejdsbyrden bliver fordelt på flere.
Nuværende § 5 Ledelse
Fællesrådet ledes af en bestyrelse på min. 3 personer og ved flere et ulige antal, der vælges på rådets generalforsamling.
Valgperioden er 2 år.
Formanden vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer herudover sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden…
Forslag til ændret § 5
§ 5 Ledelse
Fællesrådet ledes af en bestyrelse på min. 3 personer og ved flere et ulige antal, der vælges på rådets generalforsamling.
Valgperioden er 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden…
9. Eventuelt

 

Mødereferat fra den 16-03-2016, link til 2015 regnskab efter referatet: Link til 2015 regnskab

 

Hvis dokumentet ikke vises så klik her for at se dokumentet.

 

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her