Foreningen

FFSO logo

Dagsorden og referat for bestyrelsesmødet onsdag den 26. august 2015.

Tid og sted Onsdag den 26. august 2015 kl. 10.00 – 12.00 hos Conny Krogh, Toldboderne 11 1.sal
Deltagere Conny Krogh, Andre Hansen, Bjarne Nielsen, Keld Nielsen, Ole Tingsted og Erik Bohn-Jespersen.

Referat
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. juni 2015 EBJ Godkendt

Sager til orientering: (Se bemærkninger i bilag til dagsordenen)
Hjemmesiden. OT OT ønsker fortsat indlæg til hjemmesiden og ønsker drøftet hvem der svare på henvendelser på hjemmesiden. OT sender materiale ud for oprettelse af Facebook
Samarbejde med kommunen ved Gitte Krogh. OT og EBJ. EBJ har aftalt møde med GK den 28. september. EBJ venter på svar om lokale hos Boligselskabet.
Medlemsfortegnelse og økonomi. BN oplyste at der var 37 medlemmer og en kassebeholdning på 2735 kr.
Skolerne i Tårs og Slemminge. AH og EBJ
Lokalplanforslag nr. 158 for Sakskøbing Bymidte. EBJ Sagen kommer i ny høring fra 21. september til 6. oktober. KN og EBJ følger sagen op og kommentere forslaget. Sagen blev udsat/henlagt af UTM udsat på mødet den 26. august 2015
Ansøgning af midler til film. KN. Sagen behandles på udvalgsmøde den 26. august. Carina Woollhead fra kommunen har den 27. august oplyst at sagen kommer på møde i udvalget i september. Vi vil høre nyt her i september.
Lukning af borgerservice. CK oplyste at de nye åbningstider bliver på fredag fra 10 – 13 på Boligselskabets kontor.
Forbedring af internetforbindelsen CK ville følge sagen op for også sammen med Nysted og Stubbekøbing at rette henvendelse til kommunen om nedlægning af fibernet ved opgravninger  
Byfornyelsesprojekt for området i Hotel-kareen. Ny sag som Fællesrådet bør være aktive medspillere i. Er på UTMs møde den 26. august 2015. KN og EBJ følger sagen op. UTM vedtog at anbefale at projektet gennemføres  

Sager til behandling:

Sag: Bekæmpelse af højvande
Henvendelse
Guldborgsund kommune ved Maya-Maria Madslund fremsender i mail af 13.juli 2015 svar på Fællesrådets bemærkninger til høringsbrev. Frederik Cordes meddeler i mail af 17. august at sagen tideligst vil komme på møde i UTM den 16. september 2015
Lovgivning
Lov om kystsikring
Sagsfremstilling
Se bilag til dagsordenen
Indstilling
Det indstilles at svaret drøftes og at bemærkningerne sende til kommunen.
Beslutning
Kjeld Wagner og EBJ følger sagen op. FC har oplyst at der vil blive sendt brev ud i september uden møde i UTM  

Sag: Trafiksikring af Orebyvej
Henvendelse.
Fællesrådets visioner
Lovgivning/henvisning:
Kommunens trafiksikkerhedsplan
Sagsfremstilling
Asfalteringen er blevet udskudt til 2017 på grund af nedlægning af ny fjernvarmeledning. Se bilag til dagsordenen. Formanden Steen Rasmussen for Grundejerforeningen Orebyvej m.v. er blevet kontaktet for at melde sig ind i Fællesrådet og samtidig give Fællesrådet bemyndigelse til at forhandle med kommunen om yderlige tiltag til trafiksikring.
Indstilling.
Det indstilles at der tages kontakt til kommunen og politiet for møde om ny tiltag.  
Beslutning,
Indstillingen blev godkendt

Sag: Vindmølleplanlægning
Henvendelse.
Guldborgsund Kommunens kommuneplantillæg om vindmøller fra marts 2015
Lovgivning.
Kommuneplan 2013 og Fællesrådets visioner
Sagsfremstilling
Kommunen arbejder med at samle en Hvidbog om indsigelserne og sagen forventes lagt på UTM møde i august. Den nedsatte gruppe har udarbejdet skrivelse til UTMs medlemmer og har hold møde med Dennis Fridthjof den 21. august 2015, hvor DF lovede at støtte Fællesrådets holdning.
Se bilag til dagsordenen.
Indstilling
Det indstilles at den nedsættes arbejdsgruppe arbejder videre.
Beslutning
Udover at bruge pressen blev der drøftet nye tiltag for at få sagen udskudt og forhindre opsætningen de 5 steder ved at møde op til byrådsmødet den 15. september, men også sammen med de andre klagere at kontakte Krenkerup Gods.

Sag: Medlemshvervning
Henvendelse.
Beslutning på generalforsamlingen
Sagsfremstilling
Orebyvejs Grundejerforening er blevet kontaktet for medlemskab. Andre Hansen ønsker under dette punkt drøftet bestyrelsens holdning til ”Dobbelt” medlemskab,
Beslutning  
Det blev besluttet at konkakte andre grundejerforeninger for medlemskab. Sagen tages igen op på næste bestyrelsesmøde

Sag: Fællesmøde for fællesråd i Guldborgsund Kommune
Henvendelse
Beslutning på bestyrelsesmødet den 29. juni 2015
Sagsfremstilling
 AH har bestilt lokale på Saxenhus til den 5. oktober. EBJ har udarbejdet skrivelse for indbydelse til 8 foreninger og Carina Woollhead fra kommunen. Se bilag
Indstilling
Det indstilles at skrivelsen godkendes og det praktiske med mødets gennemførelse drøftes
Beslutning:
Det blev besluttet at invitere max. 10 foreninger til mødetmen  uden deltagelse fra kommunen

Sag: Byforskønnelse/skiltning og bygningsvedligeholdelse
Henvendelse
Bjarne Nielsen foreslår en drøftelse af disse emner.
Sagsfremstilling
Se punktet ”Dårlig vedligeholdte ejendomme” i bilaget til dagsordenen.
Byforskønnelse og skiltning blev drøftet med Gitte Krogh på mødet den 20. april og det blev vedtaget at KN og EBJ arbejder videre med sagen om ”Faldefærdige bygninger”
Indstilling
Det indstilles at KN og EBJ arbejder videre med sagen  til brug for møde med Gitte Krogh og Handelsstandsforeningen i september.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt

Sag: Facaderået for Sakskøbing Bymidte.
Henvendelse
Conny Krogh ønsker at det undersøges om Fællesrådet kan få tilknytning til Facaderådet
Sagsfremstilling
EBJ har forespurgt den nye sekrætær Andy Rasmussen per mail af 13. august 2015  om mulighederne for en tilknytning.
Beslutning
KC og EBJ arbejder videre med sagen med henvisning til at der ikke har været valg i mange år og at mange foreninger er med i Facaderådene i Nykøbing og Nysted.

Sag: Næste møde
Tirsdag den 6. oktober kl. 9.30 hos KN

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her