Foreningen

FFSO logo

Generalforsamling 2015. Referat

 

12-03-2015 kl. 19:00 på Saxenhus
Ifølge vedtægternes § 6 består dagsordnen af følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Klaus Marius Hansen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. KMH slog fast at generalforsamlingen var lovlig indvarslet gennem annonce i Sakskøbing Avis og udsendte mails og breve

2. Beretning fra bestyrelsen
Formand Erik Bohn-Jespersen gennemgik forløb og status for årets aktiviteter ud fra ”Sagsforløbet” for de mange aktiviteter Fællesrådet havde beskæftiget sig med. Efter en lang række indlæg om bl.a. vindmøller og trafiksikkerhed blev beretningen godkendt

3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter
EBJ henviste til de mange ikke afsluttede sager i beretningen og nye tiltag vil blive taget op.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasser Flemming Hansen gennemgik det reviderede regnskab for 2014 med 2700,- kr. i indtægter og 881 kr. i udgifter. Regnskabet blev godkendt.

5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
FH budget med indtægt på 3000,- kr. r og 2750,- kr. i udgifter til annoncer m. v. blev godkendt ud fra et kontingent på 100,- kr. for enkeltmedlemmer og 200,- kr. for firmaer/foreninger.

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
André blev genvalgt som næstformand for en 2årig periode og Bjarne Nielsen blev valg for en 2årig periode da Flemming Hansen ikke ønskede genvalg

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og revisor og suppleant til denne
Kjeld Wagner og Poul Nielsen blev valgt som suppleanter og Poul-Erik Jensen blev valgt som revisor og Ebbe Bressing som revisorsuppleant.

8. Indkomne forslag
Ingen

9. Eventuelt
Der kom en lang række indlæg og der udspandt sig igen en livlig debat om bl.a. om medlemshvervning og økonomien. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge muligheden for at kunne åbne op for donation af midler til Fællesrådet.

EBJ takkede dirigenten og FH for hans arbejde i bestyrelsen.

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her