Foreningen

FFSO logo

Dagsorden/referat for generalforsamlingen i Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn den 6. marts 2014.

Tid og sted: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 18.30 – 19.15 med efterfølgende offentlig møde om  Fællesrådets ”Visioner”. Der deltog 20 personer heraf 12 medlemmer.

Ifølge vedtægternes § 6 bestod dagsordnen bestå af:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Klaus Marius Hansen blev foreslået og valgt. KMH slog fast at generalforsamlingen var lovlig indvarslet gennem annonce i Sakskøbing Avis den 11. februar.

 

2. Beretning fra bestyrelsen
Formand Erik Bohn-Jespersen gennemgik den omdelte skriftlige beretning som blev godkendt uden bemærkninger.


Bestyrelsens/Formandsberetning:

 

Stiftende generalforsamling.

Fandt sted den 21. oktober 2013 på Saxenhus med 12 deltagere.

Hvervning af medlemmer.

10. december 2013 presseomtale i Sakskøbing Avis.  

10. januar 2014 skrivelse sendt ud af Flemming til ca. 20 personer, firmaer og foreninger 

3. februar 2014 sendt skrivelse til Handelstanden, HI og Turistforeningen

6. februar 2014 sendt skrivelse til Fritidssammenslutningen og Boligselskabet

19. februar 2014 sendt skrivelse til Lokalhistorisk Forening


Bestyrelsesmøder.

6. november 2013. Kontingentopkrævning, medlemshvervning og Helhedsplan.

29. november 2013 Vedtægter, hvervning og skrivelse til Kommunen

10. januar 2014 Hvervning, skrivelse til Kommunen, bosættelse og Helhedsplan

7. februar 2014. Hvervning, Helhedsplan/Visioner, Aktindsigt og generalforsamling.  


Kontakten til kommunen

7. januar 2014 mail til Flemming Jantzen om møde. Henviste til ØK

13. januar 2014 brev til ØK om at blive høringsberettiget.

17. januar 2014 mail fra planchef om yderlige oplysninger.

 Nysted og Guldborg Fællesråd ønsker udsættelse.

23. januar 2014 mail til ØK om udsættelse af henvendelsen.

25, januar kontakt til Lene Hatt om nyt § 17 udvalg

28. januar 2014 mail til Ole Jacobsen om helhedsplan, deltagelse i generalforsamlingen.

Januar 2014 telefonsamtaler med OJ

31. januar 2014 mail til OJ om aktindsigt for Orebyvej 201, Nykøbingvej 64 og lokalplan.

07. februar 2014 svar fra Planchef om aktindsigt 


Kontakten til fællesrådene i Nysted og Guldborg.

21. oktober 2013 Mogens Lundh, Nysted Fællesråd deltog i Generalforsamlingen.

18. december 2013 møde med Fællesrådene i Guldborg og Nysted. Vedtægter og fælles henvendelse til Kommunen

Januar kontakt om Bosættelse til Nysted. Søren Hansen vil hjælpe.

Januar 2014 kontakt om fælles henvendelse. Bad om udsættelse.

Helhedsplanen/visioner.

December 2013 Helhedsplanen blev udarbejdet med hjælp fra udvalgte personer.

10. januar 2014 blev Helhedsplanen drøftet og godkendt på bestyrelsesmødet.

23. januar 2014 blev Helhedsplanen sendt ud til medlemmer og flere m.f.

03. februar 2014 blev Helhedsplanen sendt til Handelstanden, HI og Turistforeningen.

06. februar 2014 blev Helhedsplanen sendt til Boligselskab og Fritidssammenslutningen

07. februar 2014 blev den drøftet på bestyrelsesmøde med Jan Petersen.

07. februar 2014 blev det vedtaget at omdøbe planen til ”Visioner”

 

--- 

3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter.
EBJ gennemgik nedenstående forslag.    

- Hvervning af medlemmer forsættes.

- Følge med i og kommentere Kommunens afgørelser på især natur-, plan og miljøområdet.

- Deltage i debatten og kommentere ny lokalplan for byområdet for skilte og facade m.v..

- Deltage i debatten og kommentere kommuneplantillæg om kæmpevindmøller.

- Kontakt til kommunen om konkrete projekter bl.a. for trafiksikring.

- Afholdes af borgermøde

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasser Flemming Hansen gennemgik det reviderede regnskab for 2013 med 400,- kr. i indtægter og ingen udgifter. Regnskabet blev godkendt.


5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år.
FH budget med indtægt på 2500,- kr. for 25 medlemmer og 600,- kr. i udgifter til annoncer blev godkendt ud fra et kontingent på 100,- kr. for enkeltmedlemmer og 200,- kr. for firmaer/foreninger.  


6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
EBJ blev genvalgt som formand for en 2-årig periode. Conny Krogh og Keld Nielsen blev nyvalgt for en 2årig periode mens Flemming Hansen og Andre Hansen blev genvalgt for en 1-årig periode.  


7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og revisor og suppleant til denne.
Kjeld Wagner og Poul Nielsen blev valgt som suppleanter og Poul-Erik Jensen blev valgt som revisor og Ebbe Bressing som revisorsuppleant. 

a. Suppleanter til bestyrelsen, revisor og suppleant for denne foretages for en etårig periode.


8. Indkomne forslag.
Ingen


9. Eventuelt.
EBJ takkede dirigenten og FH og AH for godt samarbejde.

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her