Foreningen

FFSO logo

Tid og sted: Mandag den17. november 9,00 – 11.00 hos Keld Nielsen, Falkevej 104
Deltagere: Conny Krogh, Flemming Hansen, Andre Hansen, Keld Nielsen og Erik Bohn-Jespersen


Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2014 EBJ
Godkendt

 

Sager til orientering: (Se bilag til dagsordenen)
Hjemmesiden. OT
Medlemsfortegnelse og økonomi. FH
Skolerne i Tårs og Slemminge. AH og EBJ
Lokalplanforslag nr. 158 for Sakskøbing Bymidte. EBJ
Ansøgning af midler til film. KN
Vindmølleplanlægningen Poul Nielsen og EBJ
Trafiksikring af Orebyvej. AH og EBJ
Bekæmpelse af højvande. EBJ
Lukning af borgerservice. CK


Indsats mod dårligt vedligeholdte ejendomme.

Henvendelse.
Keld Nielsen foreslår i mail af 10. november 2014, at Fællesrådet tager sagen op med henvisning til det man har gjort i Stubbekøbing.

Lovgivning/henvisning.
Fællesrådets visioner og forslag til lokalplan 158 for Sakskøbing Bymidte.

Indstilling.
Det indstilles at sagen tages op med Keld som sagsbehandler og at der tages kontakt til Kommunen og Facaderådet for drøftelse af indsatsen.

Beslutning.
Indstillingen blev godkendt. Fællesrådet skal dog ikke gå ind i konkrete sager, men kun oplyse generelt om bl. a. tilskudsmuligheder.


Tilrettelæggelse af mødet med Sakskøbing Handelstandsforening

Henvendelse/henvisning.
Beslutningen på bestyrelsesmødet den 22. september.

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet den 22. september 2014 blev det vedtaget at afholde et møde med Handelstandsforeningens bestyrelse.
EBJ og OT udarbejdede forslag til indbydelsen med mødedato den 27. november, som blev sendt til bestyrelsen for godkendelse.
Den endelige indbydelse blev den 14. oktober af OT sendt per mail til de to bestyrelser med suppleanter.
Den 17. oktober bad EBJ FH om at tale med Handelstandsforeningens bestyrelse på deres generalforsamling den 22. oktober. Fællesrådet fik den 20.oktober indbydelse til at deltage i Handelstandsforeningens generalforsamling. AH deltog og Fællesrådet blev nævnt positivt i formandens beretning
AH har bestilt lokale på Saxenhus.

Dagsorden, oplæg fra Dennis Fridthjof og Torben Stjernholm, spisning, drøftelse af hvad vi gør i Sakskøbing.

Beslutning.
Det blev vedtaget at aflyse mødet på grund af manglende tilmelding fra Handelstanden idet kun 2 havde tilmeldt sig. EBJ skulle prøve at få godkendt at Fællesrådet kan deltage i Handelstandens bestyrelsesmøde den 2. december. Alternativ nyt fællesmøde i januar/februar 2015.


Generalforsamlingen marts 2015.

Beslutning.
Dato for generalforsamlingen blev fastsat til torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 på Saxenhus


Næste møde.

Beslutning.
Mandag den 26. januar kl. 9.30 hos Conny

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her