Foreningen

FFSO logo

Bilag til dagsorden til bestyrelsesmødet mandag den 17. november 2014 samt status over Fællesrådets aktiviteter

Tid og sted: mandag den 17. kl. 9.00 på Saxenhus

Hjemmesiden sagsbehandler Ole Tingsted
OT har udarbejdet skrivelse til medlemmerne om oprettelsen, som er udsendt.
Skrivelse til beboerne på Orebyvej m.v. om trafiksikkerhed er lagt ind samtidig med at tilmeldingsskema er oprettet den 6. juli 2014. Der var den 5. august modtaget 36 svar på skemaet på hjemmesiden.
Referat af møde om højvande fredag den 19. september sendt til OT.
OT har lagt referat og bilagt fra sidste møde ind på hjemmesiden og oprettet en Facebook pofil.

 

Medlemsfortegnelse sagsbehandler Flemming Hansen
Medlemsfortegnelsen og økonomi per 13. august 2014 udleveres på mødet af FH
I forbindelse med spørgeskemaerne om trafiksikring af Orebyvej er der 11 beboere der har tilkendegivet at de vil være medlemmer. OT vil sende navnene til FH for udsendelse af oplysningsseddel med kontonummer for indbetaling af kontingent.
FH har sendt skrivelsen ud til nye medlemmer fra Orebyvej m.v. 20/8-14
EBJ kontakter igen Skotte og Martin Skibsted.
Den 27/8 -14 Ebbe Bressing meddeler at menighedsrådet i Sakskøbing har besluttet at melde sig ind.
Firma M. Skotte har meldt sig ind. EBJ havde møde med Martin Skibsted fredag den 5/9-14. 
På bestyrelsesmødet den 22. september meddelte FH at der ikke var tilmeldt nye medlemmer fra Orebyvej.
FH ønsker, at der på det kommende bestyrelsesmøde tages stilling til foreningens regnskabsperiode.

 

Vindmølleplanlægning sagsbehandler Poul Nielsen og Erik Bohn-Jespersen
Ud fra nogle konkrete ønsker om opførelse af kæmpemøller i 2010/11 bl.a. i Pogemosetoften begyndte kommunen at planlægge for disse området, men afbrød denne planlægning for at få udarbejdet et samlet kommuneplantillæg.
I foråret 2012 afholdt Guldborgsund Byråd en idefase om forslag til 36 potentielle områder for vindmøller med en højde på optil 150 m.
I december 2013 vedtog Byrådet en ny kommuneplan som bl.a. angav, at man ønskede et kommuneplantillæg udarbejdet for placering af kæmpevindmøller.
I januar 2014 drøftede Udvalget for Teknik og Miljø et forslag til kommuneplantillæg hvor antallet af områder var skåret ned til 8.
Fællesrådets bestyrelse drøftede på mødet den 10. januar 2014 holdningen til kæmpemøller i forbindelse med godkendelse af ”Visionerne”. Holdningen var at kæmpevindmøller skulle placeres på vandet
I brev af 7. marts 2014 sendte Teknisk forvaltning et forslag ud til høring til en række foreninger m.v. nu med 11 områder for en Miljøvurdering.
Inden fristens udløb den 11. april bad Fællesrådet kommunen om at indstille planlægningen indtil kæmpevindmølles skadelige indvirkning på helbredet var undersøgt. Se brevet på hjemmesiden
På tros af vor henvendelse fortsætter planlægningen med miljøvurdering for de 11 områder som skulle skæres ned til 8 områder heraf 2 i Sakskøbing området.
Sagen var sat på UTM møde den 18. juni med et kommuneplantillæg for 7 områder herunder Maltrup og Grænge i Sakskøbing området. Sagen blev udsat for en politisk stillingtagen til om byrådet vil have møller på landjorden..
Kommunens sagsbehandler Svend Allan Pedersen kunne den 5. august ikke oplyse hvornår sagen igen vil blive behandlet politisk. Sagen var ikke på UTMs møder i august men var på mødet den 17. september, hvor udvalget vedtog at besigtige de 7 områder heraf de 2 i Sakskøbing området. Man vil på mødet i oktober drøfte en dato for besigtigelsen.

 

Nedlægning af skoler Sagsbehandler Erik Bohn-Jespersen
Fællesrådets støtte til bibeholdelse af skolerne i Tårs og Slemminge EBJ
KN og EBJ havde møde med foreningerne i Tårs den 9. april og vort brev til støtte for foreningerne blev sendt den 12. april 2014 til kommunen.
EBJ har gennem henvendelse til udvalgsformand Martin Lohse bedt om, at man ikke lukker de 2 skoler så foreningerne fortsat kan bruge dem lokalt..
Udvalget for Kultur m.v. behandlede sagen på mødet den 21. maj og besluttede ikke at kræve flytning af foreningerne til Guldborg foreløbig.
Sagen har igen været behandlet i udvalget den 18. juni. Sagen blev udsat til augustmødet.
Harry Kristiansen, Tårs vil underrette os om nyt når han høre noget 20/8-14
Sagen var på møde i Kultur, og Bosættelsesudvalget den 20/8 og man vedtog at bibeholde Slemminge skole men nedlægge Tårs skole.
Den 25. august samtale med Klaus Lykkebak som oplyste at sagen om Tårs skole skulle på ØK den 1/9-14. Dette meddelt Harry Kristiansen Tårs.
Sagen er på Byrådets møde den 11. september med indstilling om at Tårs skole nedlægges som foreningshus med kommunalt drift men at Slemminge bibeholdes. Byrådet vedtog at nedlægge Tårs skole. Gennem pressen – Folketidende – forsøger foreningerne i Tårs at køre videre i Tårs. EBJ meddelte bestyrelsen på mødet den 22. september, at vi ikke kunne gøre mere.
Tros dette har jeg talt med HK som oplyser at man skriftligt har kontaktet kommunen med nye oplysninger, men ikke fået svar. OT mener at vi skal tilbyde de aktive i Tårs at de kan offentliggøre deres skriftlige materiale på ffso.dk.

 

Nedlægning af borgerservice sagsbehandler Conny Krogh
Stillingtagen til forslag for lukning af Borgerservice på Rådhuset i Sakskøbing. EBJ
EBJ drøftede i april 2014 sagen med Fællesrådet i Nysted for at Fællesrådene sammen med Stubbekøbing kunne rette henvendelse til Kommunen for at bibeholde de nyværende Borgerservicer.
Vor skrivelse til Byrådet blev sendt den 25. april og efter at ØK havde indstillet til byrådet at nedlægge Borgerservicerne sende vi en ny skrivelse 9. maj.
På Byrådsmødet den 13. maj vedtog Byrådet forsat at holde åben men kun 1. dag om ugen i de 3 byer.
Nysted Fællesråd ønskede at få ændret Byrådets beslutning og forslag til støtte skrivelse blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 4. juni af Mogens Lundh fra Nysted Fællesråd som deltog i mødet. Der blev drøftet yderligere tiltag og man vedtog at bruge pressen og deltage i byrådsmødet i august.
ML har den 30. juli 2014 sendt mail med spørgsmål til byrådet på mødet den 21. august 2014.
Mailen er sendt videre til bestyrelsen da ML ønsker svar inden 4. august.
Den 6. august 2014 har EBJ drøftet spørgsmålene med ML og EBJ har sagt god for dem. CK deltager fra Fællesrådet i Sakskøbing i byrådsmødet og stiller et af spørgsmålene i byrådssalen.
CK deltog i byrådsmødet den 21. august. Sagen er fulgt op i pressen og der er aftalt opfølgningsmøde til 1. september for de tre Fællesråd.
Den 1/9-14 var CK og EBJ til møde i Nysted med repræsentanter for de 2 andre Fællesråd. Det blev aftalt at fortsætte med at presse byrådet til at ændre beslutningen om kun at holde åben torsdag.
Presse skulle bruges evt. med annonce til at få tilkendegivelser fra borgerne, der skal ske optællinger af brugen i alle 4 byer og vi skal fortsat møde op til byrådsmøderne.
På bestyrelsesmøde blev det vedtaget at vi fortsætter med CK som tovholder sammen med Nysted og Stubbekøbing. I en artikel i Folketidende den 24. september tilbød Sakskøbing Boligselskab at stille lokaler til rådighed for en Borgerservice.
CK har været til møde i Stubbekøbing med de øvrige Fællesråd den 16. oktober og der blev aftalt optællingsdage med fælles skema i de 3 byer og Nykøbing, Bestyrelsen bedes kontakte CK for hjælp.

 

Trafiksikring. Sagsbehandler Andre Hansen og Erik Bohn-Jespersen
Drøftelse af det videre arbejde med trafiksikkerhedsprojekter i Byområdet. EBJ
EBJ har rettet ønskerne i ”Handling” i afsnittet i Visionerne til ud fra bestyrelsens bemærkninger.
På bestyrelsesmødet den 23. april blev det godkendt at vores forslag til trafiksikring fremsendes til kommunen til brug for en revision af Kommunens Trafiksikkerhedsplan
Forslagene blev den 25. april sendt til kommunen med ønsket om at få et møde med teknikerne for en gennemgang af ønskerne. Se brevet på hjemmesiden.
Kommunen ved Jan Uhre- Nielsen kommenterede i mail af 8, maj vor henvendelse og tilbød møde som er blevet fastlagt til den 30. maj.
Referat af dette møde vedhæftet.
Brev af 5. maj blev sendt til kommunen den 11. juni 2014 og svar blev modtaget den 11. juni om at sagen vil blive behandlet den 14. august i Trafiksikkerhedsrådet og den 17. september i UTM udvalget.
I mail af 18. juni til Kommunen beder vi om stillingtagen til kantstensparkering på især Orebyvej. Kommunens svar modtages samme dag.
I samarbejde med Ole, Andre og Klaus Marius er der uarbejde et detailprojekt for trafiksikring af Orebyvej og en skrivelse til beboerne og grundejerforeningerne i området om støtte til ansøgningen er uddelt den 7. juli 2014.
Formanden for trafiksikkerhedsrådet Dennis Fridthjof er ved et møde hos Conny den 25. juni blevet bedt om at støtte vor ansøgning om trafiksikkerheden på Orebyvej.
Fredag den 18. juli havde EBJ møde med Steen Rasmussen Orebyvej 12 formand for grundejerforeningen Orebyvej m,v.. SR vil kontakte den øvrige bestyrelse og vil støtte Fællesrådet i det videre arbejde med trafiksikringen.
Den 5. august 2014 har OT, AH, KMH og EBJ drøftet det videre forløb efter modtagelsen af 37 svar. Det blev vedtaget at udarbejde skrivelse til Trafiksikkerhedsrådet om resultatet af undersøgelsen med yderlige argumenter for en trafiksikring af Orebyvej.
Skrivelsen stilet til Trafiksikkerhedsrådet og Teknisk Udvalg ( se hjemmesiden) blev sendt den 8. august per mail til Jan Uhre Nielsen og Dennis Fridthjorf.
Sagen blev behandlet på mødet i Trafiksikkerhedsrådet den 14. august 2014.
EBJ kontaktede Jan Uhre Nielsen om beslutningen den 19. august. JUN oplyste at sagen vil blive forelagt UTM i september.
Den 28. august samtale med DF som vil støtte sagen i UTM. Man fandt beton ringe ikke særlige pæne. Sagen kommer på UTM den 17. september og CK oplyser at DF vil deltage i bestyrelsesmødet den 22/9-14. UTM vedtog at lade Grundejerforeningen Orebyvej stå for trafiksikringen uden kommunale kroner.
På bestyrelsesmødet den 22. september, hvor DF og KMH deltog, var der enighed om at prøve med forskellige tiltag som kunne gennemføres uden de store udgifter med chikaner og skilte.
Den 1. oktober havde EBJ møde med Jan Uhre Nielsen hvor de forskellige tiltag blev drøftet og JUN afviste ingen af forslagene men de bør drøftes på sted med politiet.
EBJ orienterede samme dag Steen Rasmussen om sagsforløbet og han ville lade grundejerforeningen stå som kontakt til kommunen og mente at der var ca. 5000,- kr.
JUN har i mail af 8. oktober meddelt at politiet vil besigtige forholdene for en nedsættelse af hastigheden til 40 km. Den 17. oktober har jeg rykket for svar per telefon.

 

Film sagsbehandler Keld Nielsen
Ansøgning af midler til film om Sakskøbing blev drøftet på bestyrelsesmødet den 4. juni 2014 og det blev besluttet at søge kommunen om støtte.
I mail af 11. juni med vedhæftet brev har vi søgt Kulturudvalget om støtte til filmen.
Den 12. juni modtages svar om at sagen vil blive behandlet på mødet den 20. august.
Den 16. juni sendes ansøgningen også til § 17 stk. 4 udvalget med modtaget svar om at der først sker en behandling når Kulturudvalget har behandlet sagen?
I mail af 25. juni meddeler kommunen at man har et forsøgsprojekt med borgerbudgettering i støbeskeen og vil kunne tilbyde byer i at deltage i forsøget med en max. ramme på 25.000,-
Vi vil høre mere efter sommerferien.
EBJ har rykket sagsbehandleren for svar. Sagen er på Byrådet den 21/8-14. EBJ har bedt CK følge sagen op.
Sagsbehandleren Birgitta Blahaut er ikke ansat mere, Den 10/9-14 har EBJ kontaktet Malene Andersen fra Borger og Branding. MA lovede at undersøge sagen og sende mail tilbage.
Den 18. september kom mail fra Vinni Jensen med besked om at vi vil få besked senere på året.
Keld Nielsen er tovholder i sagen. KN har den 22. september drøftet sagen med kommunen m.v.
Den 17. oktober har jeg bedt KN følge sagen op.

 

Lokalplanforslag nr. 158 for Sakskøbing bymidte. Sagsbehandler Erik Bohn-Jespersen
Henvendelse: Guldborgsund byråds vedtagelse af forslaget den 13. maj 2014.
Lovgivning: Lov om planlægning og kommuneplan 2013
Sagsfremstilling:
Den 9. april 2014 godkendte kommunens Teknik og Miljøudvalg et forslag til lokalplan 158 for Sakskøbing Bymidte. Byrådet vedtog forslaget den 13. maj 2014
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra 2. juni til 18. august 2014 med et indlagt borgermøde om planen onsdag den 11. juni 2014 kl. 19.00 på Ellekildeskolen.
På borgermødet deltog fra Fællesrådet CK, OT og EBJ. Se referat på hjemmesiden
Bestyrelsen har fået et eksemplar af forslaget og et foreløbigt notat med bemærkninger blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 4. juni 2014.
Sagen har været drøftet med Jan Petersen og Birte Aagaard på et møde den 21. juli. Fra Fællesrådet deltog FH og EBJ. Foruden drøftelse af bestemmelserne i lokalplanforslaget blev Fællesrådets aktiviteter gennemgået.
Det videre forventede forløb, er at sagen behandles i UTM udvalget den 17. september og den 9. oktober i Byrådet.
Indstilling.
EBJ indstiller at der fremsendes bemærkninger til planforslaget om:
Lokalplanens afgrænsning. En del af Nykøbingvej fra havnen til Aldi ønskes medtaget.
Den i ”Rammerne” for Apotekervænget nævnte sti bør fjernes ved et kommuneplantillæg.
Beslutning.
Indstillingen blev godkendt og der sendes begrundede bemærkninger
Brev sendt til kommunen den 17. august med bemærkninger og bekræftelse på modtagelsen kom per mail fra sagsbehandleren Maria Østergaard den 18. august.
Samtale med MØ den 9/9-14. Sagen kommer ikke på i september på grund af mange indsigelser.
EBJ meddelte MØ, at det kun er det i brev af 17. august der er vores indsigelser.

 

Forhindring af oversvømmelse ved højvande i Sakskøbing. Sagsbehandler Kjeld Wagner og Erik Bohn-Jespersen
Henvendelse: Handelstandsforeningen ved Jan Petersen og Turistforeningen ved Birte Aagaard har på et møde den 9. april 2014 opfordret Fællesrådet til at tage emnet op.
Lovgivning: Lov om kystsikring
Sagsfremstilling
Opfordringen blev drøftet på bestyrelsesmødet den 23. april 2014 og det blev vedtaget at holde et møde med de berørte partner..
EBJ har i mail af 15. maj forespurgt direktør Ole Jacobsen om kommunal deltagelse..
Første møde fandt sted onsdag den 18. juni kl. 8.30 hos Firma M. Skotte med deltagelse af Frederik Cordes og Maja Maria Madslund fra Kommunen, Fællesrådets bestyrelse og medlemmer og lokale truede beboere. Kjeld Wagner kom på mødet med forslag til sluse ved Maltrupvænge.
Se referat på hjemmesiden.
EBJ har den 23. juli haft møde med ingeniør Svend Aage Sørensen fra firma M. Sørensen i Maribo, som uden betaling tilbød at vil udarbejde et skitseprojekt for en løsning ved Maltrupvænge.
Tegninger af området ved Maltrupvænge er den 8. august afleveret til SÅS til brug for et skitseprojekt.
Indstilling:
EBJ foreslår nedsat en arbejdsgruppegruppe bestående af truede beboer, en fra sejlklubben ved Maltrupvænge, 2 personer fra Fællesrådet og gerne en teknikker fra Kommunen.
Arbejdsgruppens opgave er at få udarbejdet et løsningsforslag og hvad det vil koste.
EBJ foreslår også at man tager mod tilbudet fra SÅS om hjælp til udarbejdelse af et skitseprojekt.
Beslutning:
Indstillingen blev godkend med en tilføjelse om at Boligselskabet skal have tilbud om at deltage i gruppen
I mail af 15. august blev Søren Hansen, Boligselskabet, Sejlklubben og Kommunen bedt om at indtræde i gruppen.
Samtale med SÅS den 26/8. Skitseprojektet forventes færdig den 1. september.
Frederik Cordes vil kunne komme fredag den 12. september.
I gruppen er indtrådt Flemming Jensen fra Sejlklubben og Ove L. Larsen fra Boligselskabet.
Mødet er fastsat til fredag den 12. september. På grund af afbud fra SÅS og FJ og OLL fra gruppens medlemmer er mødet udskudt og nu fastsat til den 19. september kl. 10.00.
Mødet den 19. september blev gennemført med alle indbudte. Se referat.
Den 22. september vedtog bestyrelsen at vi fortsætter med at føre sagen videre.
EBJ havde den 1. oktober møde med Maja Maria Madslund for gennemgang af skema til brug for ansøgning til Kystdirektoratet gennem kommunen. EBJ deltog i borgermøde om sagen den 7/10-14.
Torsdag den 9. oktober har jeg bestilt projekt fra Lemvig Kommune for deres havne og kystsikring til brug som en disposition for vort projekt.

 

Medlemsmøder og møder med andre foreninger. Sagsbehandler Ole Tingsted
På bestyrelsesmødet den 22. september 2014 blev det vedtaget at afholde et møde med Handelstandens bestyrelse begrundet med, at vi ønsker tilslutning fra de øvrige foreninger i byen.
EBJ og OT har udarbejdet forslag til indbydelsen med mødedato den 27. november, som blev sendt til bestyrelsen for godkendelse.
AH søger om lokale på Saxenhus til mødet.
Den endelige indbydelse blev den 14. oktober af OT sendt per mail til de to bestyrelser med suppleanter. Den 17. oktober har EBJ bedt FH om at tale med Handelstandens bestyrelse på deres generalforsamling den 22. oktober.

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her