Foreningen

FFSO logo

Referat

Tid og sted: Mandag den 22. september 19,00 -21.00. Hos Ole Thingsted, Orebyvej 94
Deltagere: Conny Krogh, Andre Hansen, Flemming Hansen, Ole Thingsted og Erik Bohn-Jespersen.
Afbud fra Keld Nielsen

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. august 2014 EBJ

Sager til orientering (Se bilag til dagsordenen)
Hjemmesiden.
Medlemsfortegnelse og økonomi.
Skolerne i Tårs og Slemminge.
Lokalplanforslag nr. 158 for Sakskøbing Bymidte
Ansøgning af midler til film.
Vindmølleplanlægningen

 

Sager til behandling

Trafiksikring af Orebyvej.
(Udvalgsmedlem Dennis Fridthjof og Klaus Marius Hansen deltager i dette punkt)

Henvendelse: Fællesrådets visioner
Lovgivning: Kommunens trafiksikkerhedsplan

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet den 23. april blev det godkendt at vores forslag til trafiksikring fremsendes til kommunen til brug for en revision af Kommunens Trafiksikkerhedsplan
Forslagene blev den 25. april sendt til kommunen med ønsket om at få et møde med teknikerne for en gennemgang af ønskerne. Se brevet på her.
Kommunen ved Jan Uhre- Nielsen kommenterede i mail af 8. maj vor henvendelse og tilbød møde som er blevet fastlagt til den 30. maj.
Brev af 5. maj blev sendt til kommunen den 11. juni 2014 og svar blev modtaget den 11. juni om at sagen vil blive behandlet den 14. august i Trafiksikkerhedsrådet og den 17. september i UTM udvalget.
I mail af 18. juni til Kommunen beder vi om stillingtagen til kantstensparkering på især Orebyvej. Kommunens svar modtages samme dag.
I samarbejde med Ole, Andre og Klaus Marius er der uarbejde et detailprojekt for trafiksikring af Orebyvej og en skrivelse til beboerne og grundejerforeningerne i området om støtte til ansøgningen er uddelt den 7. juli 2014.
Formanden for trafiksikkerhedsrådet Dennis Fridthjof er ved et møde hos Conny den 25. juni blevet bedt om at støtte vor ansøgning om trafiksikkerheden på Orebyvej.
Fredag den 18. juli havde EBJ møde med Steen Rasmussen Orebyvej 12 formand for grundejerforeningen Orebyvej m,v.. SR vil kontakte den øvrige bestyrelse og vil støtte Fællesrådet i det videre arbejde med trafiksikringen.
Den 5. august 2014 har OT, AH, KMH og EBJ drøftet det videre forløb efter modtagelsen af 37 svar. Det blev vedtaget at udarbejde skrivelse til Trafiksikkerhedsrådet om resultatet af undersøgelsen med yderlige argumenter for en trafiksikring af Orebyvej.
Skrivelsen stilet til Trafiksikkerhedsrådet og Teknisk Udvalg blev sendt den 8. august per mail til Jan Uhre Nielsen og Dennis Fridthjorf.
Sagen blev behandlet på mødet i Trafiksikkerhedsrådet den 14. august 2014.
EBJ kontaktede Jan Uhre Nielsen om beslutningen den 19. august. JUN oplyste at sagen vil blive forelagt UTM i september.
Den 28. august samtale med DF som vil støtte sagen i UTM. Man fandt beton ringe ikke særlige pæne. Sagen kommer på UTM den 17. september og CK oplyser at DF vil deltage i bestyrelsesmødet den 22/9-14.
Af indstillingen til UTM fra direktøren fremgår det at man vil lade den gamle beboerforening stå for udførelsen af trafiksikkerhedsforanstaltninger uden kommunalt økonomisk bidrag. I mail af den 15. september har EBJ bedt udvalget overveje udførelsen af en ny opstribning.
Udvalget vedtog på mødet den 17. september at følge direktørens indstilling.

Dennis Fridthjort kunne oplyse at der ikke kunne findes kommunale midler til Orebyvej i 2014.
Fællesrådet vil undersøge mulighederne for at etablere trafiksikring for beskedne udgifter: en permanent hastighedsmåling, opsætning af skilte om max. hastighed, midlertidige chikaner og løsningen med chikaner i form af betonringe.


Forhindring af oversvømmelse ved højvande i Sakskøbing.

Handelstandsforeningen ved Jan Petersen og Turistforeningen ved Birte Aagaard har på et møde den 9. april 2014 opfordret Fællesrådet til at tage emnet op.
Opfordringen blev drøftet på bestyrelsesmødet den 23. april 2014 og det blev vedtaget at holde et møde med de berørte partner.

EBJ har i mail af 15. maj forespurgt direktør Ole Jacobsen om kommunal deltagelse.
Første møde fandt sted onsdag den 18. juni kl. 8.30 hos Firma M. Skotte med deltagelse af Frederik Cordes og Maja Maria Madslund fra Kommunen, Fællesrådets bestyrelse og medlemmer og lokale truede beboere. Kjeld Wagner kom på mødet med forslag til sluse ved Maltrupvænge.
Se referat på hjemmesiden.
EBJ har den 23. juli haft møde med ingeniør Svend Aage Sørensen fra firma M. Sørensen i Maribo, som uden betaling tilbød at vil udarbejde et skitseprojekt for en løsning ved Maltrupvænge.
Tegninger af området ved Maltrupvænge er den 8. august afleveret til SÅS til brug for et skitseprojekt.
EBJ har fået nedsat en arbejdsgruppegruppe bestående af truede beboer, en fra sejlklubben ved Maltrupvænge, 1 personer fra Fællesrådet, en fra boligselskabet og en teknikker fra Kommunen.
Arbejdsgruppens opgave er at få udarbejdet et løsningsforslag og hvad det vil koste.
SÅS har på mødet den 18. september i gruppen gennemgået et skitseprojekt for en sluse ved Maltrupvænge. Se referat for mødet
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med forslaget og evt. ser på andre løsninger.

 

Lukning af borgerservice

EBJ drøftede i april 2014 sagen med Fællesrådet i Nysted for at Fællesrådene sammen med Stubbekøbing kunne rette henvendelse til Kommunen for at bibeholde de nyværende Borgerservicer.

Vor skrivelse til Byrådet blev sendt den 25. april og efter at ØK havde indstillet til byrådet at nedlægge Borgerservicerne sende vi en ny skrivelse 9. maj.
På Byrådsmødet den 13. maj vedtog Byrådet forsat at holde åbent, men kun 1. dag om ugen i de 3 byer.
Nysted Fællesråd ønskede at få ændret Byrådets beslutning og forslag til støtte skrivelse blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 4. juni af Mogens Lundh fra Nysted Fællesråd som deltog i mødet. Der blev drøftet yderligere tiltag og man vedtog at bruge pressen og deltage i byrådsmødet i august.
ML har den 30. juli 2014 sendt mail med spørgsmål til byrådet på mødet den 21. august 2014.
Mailen er sendt videre til bestyrelsen da ML ønsker svar inden 4. august.
Den 6. august 2014 har EBJ drøftet spørgsmålene med ML og EBJ har sagt god for dem. CK deltager fra Fællesrådet i Sakskøbing i byrådsmødet og stiller et af spørgsmålene i byrådssalen.
CK deltog i byrådsmødet den 21. august. Sagen er fulgt op i pressen og der er aftalt opfølgningsmøde til 1. september for de tre Fællesråd.
Den 1/9-14 var CK og EBJ til møde i Nysted med repræsentanter for de 2 andre Fællesråd. Det blev aftalt at fortsætte med at presse byrådet til at ændre beslutningen om kun at holde åben torsdag.
Presse skulle bruges evt. med annonce til at få tilkendegivelser fra borgerne, der skal ske optællinger af brugen i alle 4 byer og vi skal fortsat møde op til byrådsmøderne.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med at få ændret byrådets beslutning, med CK som tovholder.

 

Drøftelse af fremtidige tiltag

Næstformand André Hansen ønsker en drøftelse af vores arbejdsopgaver og medlemstilgang.

I løbet af det år som Fællesrådet nu snart har eksisteret har der været arbejdet med:
Udarbejdelse af Visioner og en lang række enkelsager som det ses af en oversigt over i bilaget til denne dagsorden.
Medlemstilgangen har desværre ikke været stor.
Der var på sidste bestyrelsesmøde enighed om at udarbejde en liste med sager som bør tages op med bl. a. emner:
Bekæmpelse af vandskader ved større regnskyl og oprettelse af en borgerfond.

Med henvisning til DF bemærkninger om at man bør samle kræfterne om at få alle foreninger til at slutte op Fællesrådet og AH forslag blev det besluttet at arbejde på at få samtlige foreninger i byen til at slutte op om fællesrådet. I første omgang at afholde et møde med Handelstandsforeningens bestyrelse i slutningen af november. EBJ og OT udarbejder brev som indbydelse til bestyrelsen.


Næste møde: 17. november kl. 9.00 på Saxenhus

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her