Foreningen

FFSO logo

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 13. august 2014.

Tid og sted: Onsdag den 13. august 9,00 -10.30.  Hos Flemming Nykøbingvej 113

Deltagere: Conny Krogh, Flemming Hansen, Ole Tingsted og Erik Bohn-Jespersen.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. juni 2014 EBJ

 

Sager til orientering (Se bilag til dagsordenen)
Hjemmesiden. OT ønske diverse dokumenter til hjemmesidens ajourføring
Medlemsfortegnelse og økonomi. FH of EBJ retter hverveskrivelsen for udsendelse til nye medlemmer fra bl.a. Orebyvej  
Skolerne i Tårs og Slemminge
Lukning af borgerservice. CK deltager i byrådsmødet den 19. august og stiller spørgsmål
Trafiksikring af Orebyvej
Ansøgning af midler til film. CK ønsker at vi søger om midler nu.

 

Sager til behandling

Lokalplanforslag nr. 158 for Sakskøbing bymidte.
Henvendelse: Guldborgsund byråds vedtagelse af forslaget den 13. maj 2014.
Lovgivning: Lov om planlægning og kommuneplan 2013

Sagsfremstilling:
Den 9. april 2014 godkendte kommunens Teknik og Miljøudvalg et forslag til lokalplan 158 for Sakskøbing Bymidte. Byrådet vedtog forslaget den 13. maj 2014
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra 2. juni til 18. august 2014 med et indlagt borgermøde om planen onsdag den 11. juni 2014 kl. 19.00 på Ellekildeskolen.
På borgermødet deltog fra Fællesrådet CK, OT og EBJ. Se referat på hjemmesiden
Bestyrelsen har fået et eksemplar af forslaget og et foreløbigt notat med bemærkninger blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 4. juni 2014.
Sagen har været drøftet med Jan Petersen og Birte Aagaard på et møde den 21. juli. Fra Fællesrådet deltog FH og EBJ. Foruden drøftelse af bestemmelserne i lokalplanforslaget blev Fællesrådets aktiviteter gennemgået.

Det videre forventede forløb, er at sagen behandles i UTM udvalget den 17. september og den 9. oktober i Byrådet.
    
Indstilling.
EBJ indstiller at der fremsendes bemærkninger til planforslaget om:
Lokalplanens afgrænsning. En del af Nykøbingvej fra havnen til Aldi ønskes medtaget.
Den i ”Rammerne” for Apotekervænget nævnte sti bør fjernes ved et kommuneplantillæg.


Beslutning.
Indstillingen blev godkendt og der sendes begrundede bemærkninger.
 

Forhindring af oversvømmelse ved højvande i Sakskøbing

Henvendelse: Handelstandsforeningen ved Jan Petersen og Turistforeningen ved Birte Aagaard har på et møde den 9. april 2014 opfordret Fællesrådet til at tage emnet op.
Lovgivning: Lov om kystsikring
Sagsfremstilling

Opfordringen blev drøftet på bestyrelsesmødet den 23. april 2014 og det blev vedtaget at holde et møde med de berørte partner..
EBJ har i mail af 15. maj forespurgt direktør Ole Jacobsen om kommunal deltagelse..
Første møde fandt sted onsdag den 18. juni kl. 8.30 hos Firma M. Skotte med deltagelse af Frederik Cordes og Maja Maria Madslund fra Kommunen, Fællesrådets bestyrelse og medlemmer og lokale truede beboere. Kjeld Wagner kom på mødet med forslag til sluse ved Maltrupvænge.
Se referat på hjemmesiden.
EBJ har den 23. juli haft møde med ingeniør Svend Aage Sørensen fra firma M. Sørensen i Maribo, som uden betaling tilbød at vil udarbejde et skitseprojekt for en løsning ved Maltrupvænge.
Tegninger af området ved Maltrupvænge er den 8. august afleveret til SÅS til brug for et skitseprojekt.


Indstilling:

EBJ foreslår nedsat en arbejdsgruppegruppe bestående af truede beboer, en fra sejlklubben ved Maltrupvænge, 2 personer fra Fællesrådet og gerne en teknikker fra Kommunen.
Arbejdsgruppens opgave er at få udarbejdet et løsningsforslag og hvad det vil koste.

EBJ foreslår også at man tager mod tilbudet fra SÅS om hjælp til udarbejdelse af et skitseprojekt.

Beslutning:
Indstillingen blev godkend med en tilføjelse om at Boligselskabet skal have tilbud om at deltage i gruppen.

 

Medlems- og borgermøde

Henvisning: Fællesrådets vedtægter

Sagsfremstilling:
Drøftelses af program for et medlems/borgermøde i første halvdel af september med lokale byrådsmedlemmer evt. i samarbejde med fællesrådene i Nysted og Guldborg.
Efter en drøftelse med byrådsmedlem Dennis Fridthjorf den 25. juni har EBJ kontaktet de lokale byrådsmedlemmer for deltagelse.
Mødet vil kunne afholdes mandag den 8. eller tirsdag den 9. september på Krenkerup Gods.

Indstilling
EBJ foreslå mødet udsat til senere på efteråret men henvisning til de mange sager der er under behandling.

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt også med den begrundelse at byrådsmedlem Jane Hansen og Flemming Jantzen havde meldt afbud og at Martin Lohse og Torben B. Jørgensen ikke havde svaret.


Drøftelse af fremtidige tiltag.

Sagsfremstilling:
Drøftelse af bestyrelsesarbejdet, kontakten til de øvrige foreninger i Sakskøbing herunder Handelstandsforeningen, og evt. borgerfond.

Beslutning:
Der var enighed om at udarbejde en liste med sager som bør tages op med bl. a. emner:
Bekæmpelse af vandskader ved større regnskyl og oprettelse af en borgerfond.     

 

Næste møde
Forslag til næste møde mandag den 22. september 2014 kl. 19.00 hos Andre

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her