Foreningen

FFSO logo

Tid og sted: Onsdag den 4. juni 9,00 -10.30. Hos Conny Toldboderne 104

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. april 2014 EBJ
Godkendt

 

Gennemgang af Fællesrådets nyoprettede hjemmeside se www.ffso.dk ved Ole Thingsted

OT har udarbejdet skrivelse til medlemmerne om oprettelsen, som er udsendt.
OT fik udleveret rettelser til hjemmesiden m.h.t. bestyrelsesmedlemmers titler, tlf. og adresser m.v.
OT gennemgik en række forslag til forbedringer og til spredning af oplysninger om Hjemmesiden bl.a. at bruge af Facebook og register for sager. Ændringerne blev godkendt.
OT vil rette hverveskrivelse til for brug for mødet den 11. juni.

Et forslag om ansøgning om midler til film om Sakskøbing blev drøftet. CK udarbejder notat om dette.


Medlemsfortegnelsen og økonomi 4. juni 2014 og hvervning. FH

FH udleverede lister med fortegnelse over medlemmer

Ansøgning om brug af Saxenhus. AH
Vi mangler stadig CVR nr.


Orientering om kommunens vindmølleplanlægning og reaktion på vores henvendelse. EBJ
Efter henvendelse til kommunens sagsbehandler Svend Allan Pedersen vil sagen komme på UTM møde i juni eller august. På tros af vor henvendelse fortsætter planlægningen med miljøvurdering for de 11 områder som skal skæres ned til 8-9 områder heraf 2 i Sakskøbing området.
Taget til efterretning


Orientering om Fællesrådets støtte til bibeholdelse af skolerne i Tårs og Slemminge EBJ
KN og EBJ havde møde med foreningerne i Tårs den 9. april og vort brev til støtte for foreningerne blev sendt den 12. april 2014 til kommunen.
EBJ har gennem henvendelse til udvalgsformand Martin Lohse bedt om at man ikke lukker de 2 skoler så foreningerne fortsat kan bruge dem lokalt.
Udvalget for Kultur m.v. behandlede sagen på mødet den 21. maj og besluttede ikke at kræve flytning af foreningerne til Guldborg foreløbig.


Stillingtagen til forslag for lukning af Borgerservice på Rådhuset i Sakskøbing. EBJ
EBJ har drøftet sagen med Fællesrådet i Nysted for at vi sammen med Stubbekøbing kan rette henvendelse til Kommunen for at kunne bibeholde de nyværende Borgerservicer.
Vor skrivelse til Byrådet blev sendt den 25. april og efter at ØK havde indstillet til byrådet at nedlægge Borgerservicerne sendte vi en ny skrivelse 9. maj.
På Byrådsmødet den 13. maj vedtog Byrådet forsat at holde åben men kun 1. dag om ugen i de 3 byer.

Nysted Fællesråd arbejder fortsat på at få ændret Byrådets beslutning og forslag til støtte skrivelse vil blive gennemgået på mødet. Mogens Lundh deltager i dette punkt og vil orientere om yderligere tiltag.
ML orienterede om Nysted Fællesråds arbejde og forskellige tiltag til at få ændret Byrådets beslutning blev drøftet. For Sakskøbing vedkommende var det vigtigt af få peget på problemet for Saxenhøjs beboere. Pressen skal bruges med indlæg om problemstillingen og der var enighed om at alle 3 Fællesråd skulle møde op til spørgetiden ved Byrådsmødet i august.


Drøftelse af det videre arbejde med trafiksikkerhedsprojekter i Byområdet. EBJ
EBJ har rettet ønskerne i ”Handling” i afsnittet i Visionerne til ud fra bestyrelsens bemærkninger.
Det indstilles at vores forslag til trafiksikring fremsendes til kommunen til brug for en revision af Kommunens Trafiksikkerhedsplan.
Forslagene blev den 25. april sendt til kommunen med ønsket om at få et møde med teknikerne for en gennemgang af ønskerne.
Kommunen ved Jan Uhre-Nielsen kommenterede i mail af 8, maj vor henvendelse og tilbød møde som er blevet fastlagt til den 30. maj.
Referat af dette møde vedhæftet.
Det blev besluttet at tilskrive kommunen om, at man fortsat ønsker Orebyvej trafiksikret og der vedlægges overslag over udgifterne samtidig med at der holdes møde med UTM medlem fra A partiet.

 

Orientering om ny lokalplanforslag for en bevarende plan for byområdet i Sakskøbing. EBJ
Den 9. april 2014 godkendte kommunens Teknik og Miljøudvalg et forslag til lokalplan 158 for Sakskøbing Bymidte. Byrådet vedtog forslaget den 13. maj,

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra 2. juni til 18. august 2014 med et indlagt borgermøde om planen onsdag den 11. juni 2014 kl. 19.00 på Ellekildeskolen.
En henvendelse fra Hotel Saxkjøbing kan medføre ændringer i planen har kommunens sagsbehandler oplyst
Bestyrelsen har fået et eksemplar af forslaget. Et foreløbigt notat med bemærkninger vil blive gennemgået på møde.
Sagen tages igen på næste møde i august for stillingtagen til evt. indsigelser.
Mødet den 11. juni bruges til at stille spørgsmål til lokalplanforslaget. CK vil på Boligselskabets vegne bede om at få fjernet krav om sti gennem Apotekervængets område i Rammerne til Kommuneplanen


Drøftelse af opstarten af planlægningen for at forhindre oversvømmelser ved højvande. EBJ
EBJ foreslår nedsat en gruppe nedsat bestående af truede beboer og personer fra Fællesrådet og gerne en teknikker fra Kommunen.
EBJ har gennem direktør Ole Jacobsen forespurgt om kommunal deltagelse og det har OJ lovet gennem forvaltningschefen.

Første møde finder sted onsdag den 18. juni kl. 8.30 hos Firma M. Skotte med deltagelse af Maja Maria Madslund fra Kommunen.
Dagsorden udsendes inden mødet og kun de berørte grundejere indbydes.

 


Næste møde.

Onsdag den13. august kl. 9.00 hos Flemming

EBJ 5/6-14

 

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her