Foreningen

FFSO logo

Dagsorden. Bestyrelsesmødet onsdag den 23. april 2014.

Tid og sted: Onsdag den 23. april 13.00 -14.30. Hos Keld Falkevej 104
Deltagere: Keld Nielsen, Andre Hansen, Flemming Hansen og Erik Bohn-Jespersen
Afbud fra Conny Krogh

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts 2014 EBJ
Godkendt

Gennemgang af Fællesrådets nyoprettede hjemmeside se www.ffso.dk ved Ole Thingsted
Der arbejdes videre med hjemmesiden for bl.a. at gøre særligt forsiden mere spændende. OT ønsker mere stof til de øvrige sider.

Medlemsfortegnelsen per 23. april 2014 og hvervning. FH
FH udleverede lister med fortegnelse over medlemmer. Der var brugt penge til opstart af Hjemmesiden som der ikke var budgetteret med. Kassebeholdningen var ca. 1100,- kr.

Ansøgning om brug af Saxenhus. AH
AH mangler navn på sekretær og oprettelse af et CVR nr. for at kunne gøre ansøgningen færdig.

Orientering om kommunens vindmølleplanlægning og reaktion på vores henvendelse. EBJ
Efter henvendelse til kommunens sagsbehandler Svend Allan Pedersen vil sagen komme på UTM møde (Udvalget for Teknik og Miljø) formentlig først i juni.
DNs (Danmarks Naturfredningsforening) lokalafdeling støtter os i at få udsat det vedere planlægningsarbejde.
EBJs orientering blev taget til efterretning.

Orientering om Fællesrådets støtte til bibeholdelse af skolerne i Tårs og Slemminge EBJ
KN og EBJ havde møde med foreningerne i Tårs den 9. april og vort brev til støtte for foreningerne blev sendt den 12. april 2014 til kommunen.
Sagen venter nu på Kommunens udspil om man vil optage forhandling om en løsning så foreningerne kan blive lokalt.

Referat af Fællesrådets møde med Handelstandsforeningen og Turistforeningen onsdag den 9. april 2014. EBJ
EBJ gennemgik vores aktiviteter ud fra den foreløbige dagsorden. Foreningerne var ikke afvisende over foren indmeldelse men ville se hvad Fællesrådet udviklede sig til. Jan og Birthe så gerne at vi påtog os opgaven med en sikring mod oversvømmelserne langs havnen og åen.
Orienteringen blev taget til efterretning

Stillingtagen til forslag for lukning af Borgerservice på Rådhuset i Sakskøbing. EBJ
EBJ har drøftet sagen med Fællesrådet i Nysted for at vi sammen med Stubbekøbing kan rette henvendelse til Kommunen for at kunne bibeholde de nyværende Borgerservicer. Udkast til skrivelse er udarbejdet.
Forslaget til skrivelse blev godkendt med tilføjelse af det NOF har skrevet om aktindsigt m.v.

Drøftelse af det fremtidige bestyrelsesarbejde med henvisning til Andres mail af 4. april 2014 herunder valg af sekretær.
Udover formand, næstformand og kasserer skal Fællesrådet efter vedtægternes § 5 have en sekretær.
AH fortsætter som næstformand og vil møde op til bestyrelsesmøder i den udstrækning hans tid tillader det. Keld Nielsen blev valgt til sekretær.

Drøftelse af forslag til skrivelse til kommunen om trafiksikkerhedsprojekter i Byområdet. EBJ
EBJ har rettet ønskerne i ”Handling” i afsnittet i Visionerne til ud fra bestyrelsens bemærkninger.
Det indstilles at vores forslag til trafiksikring fremsendes til kommunen til brug for en revision af Kommunens Trafiksikkerhedsplan.
De udarbejdede forslag til forbedring af trafiksikkerheden blev gennemgået og med enkelte rettelser  og tilføjelser godkendt. Forslagene sendes til kommunen med ønsket om at få et møde med teknikerne for en gennemgang af ønskerne.

Orientering om ny lokalplanforslag for en bevarende plan for byområdet i Sakskøbing. EBJ
Den 9. april 2014 godkendte kommunens Teknik og Miljøudvalg et forslag til lokalplan 158 for Sakskøbing Bymidte. Den forventes offentligt fremlagt fra slutningen af maj til slutningen af juli 2014 med et indlagt borgermøde om planen onsdag den 11. juni 2014.
Bestyrelsen ønsker et eksemplar af forslaget. Fællesrådets bemærkninger til planen drøftes med Jan Petersen inden de sendes til kommunen. Sagen tages på næste mødefor stillingtagen til evt. indsigelser.

Drøftelse af opstarten af planlægningen for at forhindre oversvømmelser ved højvande. EBJ

EBJ foreslår nedsat en gruppe nedsat bestående af truede beboer og personer fra Fællesrådet og gerne en teknikker fra Kommunen.
Forslaget om at nedsætte en gruppe blev godkendt

 

Næste møde.

Onsdag den 4. juni kl. 9.00 hos Conny


EBJ 15/4-14

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her