Foreningen

FFSO logo

Generalforsamling 2023 - Referat

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Dirigent & referat: Ole Thingsted
Stemmetællere vælges hvis nødvendige.

2. Beretning fra bestyrelsen.

Beretning ved generalforsamling for FFSO den 11. april 2023

Slusen i Sakskøbing havn – kystbeskyttelsesanlægget i Sakskøbing.

Byrådet har nu truffet alle relevante beslutninger om etablering af slusen i Sakskøbing Fjord. I den kommende tid indkalder forvaltningen alle lodsejere mhb på at danne et ”Sluselag” (bestyrelse), der sammen med kommunen skal stå for opførelsen af slusen, hjemtagelse af lån mv. Vi ser frem til at få dette på plads. Derefter er Fællesrådet ud af sagen. Jeg har nævnt overfor forvaltningen, at hvis det ikke lykkes at få en fuldtallig bestyrelse, så kan fællesrådet tage et par pladser indtil det lykkes at få en fuldtallig bestyrelse.

Vi kan ikke sige noget som helst om økonomien, da den økonomiske situation har ændret sig markant dyrere siden vi fik de første priser oplyst.  

Byportalen i Sakskøbing

Fællesrådet har også været involveret i udviklingen og driften af Byportalen i Sakskøbing, der så dagens lys i 2021, og der er store forventninger til den nye portal, hvor portalens kalender viser hvilke aktiviteter der foregår i Sakskøbing.

Sakskøbing Byrum

Fællesrådet er repræsenteret i arbejdsgruppen, som Byrådet har nedsat, der skal arbejde med udviklingen af Sakskøbing Byrum - forskønnelse af Sakskøbing. Projektet løber frem til første halvår af 2024 og der er afsat 20 mio. kr. til projektet, der blandt andet skal arbejde med små lette succeser og større projekter som kondemnering af faldefærdige hus i bymidten. Adskillige borgere i Sakskøbing har indsendt forslag ind til kommunen eks. nye stisystemer til langs havnen, opførelse af svømmebad ved Maltrupvænge og mange andre forslag. Gåtur i del af byen med informationer om kommende projekter og borgeridéer, som indtil mødet var behandlet. Herunder:

Borgerne skal inddrages, og der er udpeget 4 indsatsområder med havnen, torvet og forbindelse3 mellem havne og torvet, og aktivitetsområder efter borgernes eget ønske. Men der er et stort ønske om at Sakskøbing skal være ”Frugtens metropol” og Sakskøbing skal gøres mere lækkert og blive til en ”smuk svane”.

”Frie Bymidte” er et statsligt puljeprojekt, hvor Sakskøbing er blevet prækvalificeret til at deltage i kampen om at få tildelt midler fra puljen. Vi forventer, at byrådet sender den endelige ansøgning til ministeriet inden sommerferien.

Sebastian Frydendahl vil her fortælle om et muligt havneprojekt.

Fremtiden for Fællesrådet?

Vi efterlyser nye medlemmer til bestyrelsen, hvis Fællesrådet skal fortsætte i samme form, ellers vil aktiviteterne blive reduceret i det kommende år.

Fællesrådet blev i sin tid dannet som en pendant til den nye storkommune, Guldborgsund, hvor der var behov for at gøre opmærksomt på lokalområderne. Det er i dag 17 år siden kommunalreformen fandt sted og tiderne har ændret sig, vi taler om tiden før Corona og tiden efter. I bestyrelsen fornemmer vi helt klart, at befolkningen nu søger andre interesser og bestyrelsesarbejdet får svære vilkår, og dette går også ud over Fællesrådet. Flere af de projekter som vi deltager i tager lang tid at få gennemført, og den tålmodighed er ikke tilstede på samme måde som før.

Med venlig hilsen

Henning Tønning
Formand

3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter.
Sebastian har lavet forslag til trafikomlægning i bymidten, der arbejdes videre med dette.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskab blev godkendt

5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år.
Ingen forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
I 2022 blev flg valgt for to år
Henning Tønning, Ole Thingsted, Sebastian Frydendal Hansen
Flg. blev genvalgt
Kjeld Wagner, Bjarne Grundt og Carsten Madsen.
Og Erik Bohn blev valgt for 1 år

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og revisor og suppleant til denne.
Ingen kandidater

8. Indkomne forslag.
Ingen forslag

9. Eventuelt.
-

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her