Start

FFSO logo

Trafiksikkerhedsrådet 

Att. Jan Uhre-Nielsen
Guldborgsund Kommune

Vedr. Trafiksikkerhed i Sakskøbing Byområde.

 

Tak for et positivt møde fredag den 30. maj 2014 og hermed et referat fra mødet, som vi håber du sammen med dine notater vil bruge for en snarlig trafiksikring i Sakskøbing Byområde.
På vort bestyrelsesmøde den 4. juni 2014 i Fællesrådet drøftede vi sagen om trafiksikkerhed i Sakskøbing Byområde og særligt at få gjort Orebyvej mere trafiksikret.
Med henvisning til vejens dårlige stand beskrevet i referatet med store og mange sætninger og manglende afstribning på lange stræk bør der foretages en sikring af de bløde trafikanter hurtigst muligt.
Da Orebyvej er en ind- og udfaldsvej med meget tung trafik og ikke en stille villavej bør kommunen som minimum gå ind og etablere opstribningen med en række parkeringspladser på kørebanen. Vi vil så undersøge om der blandt områdets beboere kan skaffes midler til chikaner


Til brug for en drøftelse med kommunen har Andre Hansen og undertegnede den 15.oktober 2012 udarbejdet nedenstående beskrivelse og overslag for trafiksikring af Orebyvej.
Forslaget er udarbejdet med baggrund i et skitseprojekt for ”Fartdæmpning af Orebyvej” i Trafiksikkerhedsplan for Sakskøbing Kommune af oktober 2003 mål 1:1000.


Beskrivelse:
Det nyværende fortov på ca. 3- 4 m ønskes opdelt i fortov og cykelsti med en 30 cm opstribning ud mod kørebanen og en 10 cm stribe til deling af fortov og cykelsti.
Opstribningen skal ske i begge sider fra Fjordvejen/Uglegårdens indkørsel til svinget ved Vandværket.
Der placeres 4 stk. runde chikaner som dem på Saxes Alle fordelt på strækket fra bygrænsen til lige syd for sidevejen Søparken.
Der opsættes 6 advarselsskilte.

Overslag:
30 cm striber 1600 m a 30 kr. 48.000
10 cm striber 1600 m a 20 kr. 32.000
Chikaner 4x 2 stk. a 25.000 kr. 100.000
Skilte 6 stk. a 3.000 18.000

I alt 198.000 kr.

 30 cm striber 1600 m a 30 kr.  48.000 kr
 10 cm striber 1600 m a 20 kr.  32.000 kr
 Chikaner 4x 2 stk. a 25.000 kr 100.000 kr 
 Skilte 6 stk. a 3.000 18.000 kr 
I alt 198.000 kr.


En forudsætning for, at der kan ske en opstribning, som vil kunne holde, er at den eksisterende asfaltbelægning er jævn uden revner og sænkninger med permanente vandsamlinger.


Med venlig hilsen

AndreHansen/Erik Bohn-jespersen

 

---


Trafiksikkerhed for Sakskøbing byområde: Referat af møde den 30. maj 2014.

Mødested og tid: Kommunens administration, Parkvej 37, Nykøbing F. fredag den 30. maj 2014 kl. 9.15 – 10.15
Deltagere: Jan Uhre-Nielsen og Søren Meilvang Guldborgsund Kommune
Conny Krogh, Flemming Hansen, André Hansen og Erik Bohn-Jespersen Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn.


Efter en præsentationsrunde oplyste JUN (Jan Uhre-Nielsen), at der ikke ville blive taget referat af mødet fra Kommunens side, men JUN noterede under mødet flere af de fremsatte bemærkninger.

Med baggrund i de to skrivelser af 25. marts og 24. april 2014 som Fællesrådet havde sendt til Trafiksikkerhedsrådet blev følgende drøftet:


Orebyvejs trafiksikring herunder kantstensparkering.
AH (André Hansen) fremhævede vejens dårlige stand. Vejen fremtræder med mange sætninger og revner på grund af utallige opgravninger samt på lange stræk uden afstribning mellem kørebane og fortov. AH nævnte også problemerne med den tung trafik af roer, korn, ærtet og andet gods for landbruget fra Kalø, Tårs og fra og til Oreby Gods som medfører sætninger i bebyggelsen og afløbsledninger.
AH kom også ind på det uheldige med at en række offentlige institutioner og Nymann Taxi bruger fortovet til parkering. Postvæsnet og Hjemmeplejen køre direkte på fortovet i begge retninger.
EBJ (Erik Bohn-Jespersen) fremførte Fællesrådets ønsker om minimum at få etableret en opstribning med en deling af fortov i cykel- og gangsti.

JUN oplyste, at der på mødet i Trafiksikkerhedsrådet den 25. april ikke var truffen beslutning om at bruge fortov til parkering og at man fortsat holdt fast på den tidligere beslutning om, at det var grundejerne der skulle betale for en trafiksikring.
Det fandt Fællesrådet helt urimeligt, da Orebyvej er en ud og indfaldsvej for byom5rådet. Man håbede på en snarlig asfaltering af kørebanen og fortov og ville prøve at påvirke politikkerne.

JUN oplyste med hensyn til sikring af skolevejen ved Sakskøbing Skole, at det arbejdes der løbende på i samarbejde med skolen.

De øvrige fremhævede ønsker til trafiksikkerhed i Fællesrådets ”Visioner” blev drøftet herunder nye fodgængerovergange på Apotekervænget, ved broen ved havne og ved Aldi på Nykøbingvej.
Vestergades belastning af tung trafik og parkering i en side blev fremhævet med forslag til ny skiltning om forbud mod gennemkørsel for traktorer og lastbiler.

FH kom ind på de uheldige forhold på Nykøbingvej med manglende opstribning mellem fortov og cykelsti og de stejle sænkninger ved indkørslerne.

Den brede del af Nykøbingvej fra Møllevej til broen ved Havne blev berørt med forslag til trafikdæmpning.
CK nævnte Fællesrådets forslag til en rundkørsel på Nykøbingvej ved Orebyvej, som ville virke trafikdæmpende og derved øge trafiksikkerheden ved havnebroen.

FH (Flemming Hansen) orienterede om nye tiltag der bør tages for forbedring af tilkørslenaf varer til centerbygningen ved Juniorsgade og Hotel Saxkjøbing, men også forbud mod gennemkørsel af tung trafik i Søndergade.

EBJ ønske forsat en dialog med kommunen evt. ved årlige møder om trafiksikkerhed i samarbejde med Sakskøbing Boligselskab og Handelstandsforeningen.

Sakskøbing, den 31. maj 2014
Erik Bohn-Jespersen

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her