Start

FFSO logo

De tre borgerforeninger i Guldborgsund Kommune:
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn ved Conny Krogh;
Liv i Stubbekøbing ved Jørgen Sulkjær og
Nysted og Omegns Fællesråd ved Mogens Lundh og Karl Krarup
havde bedt om foretræde for at fremsætte vores kritik af den nye vækstplan for digitalisering af Danmark under overskriften:

Den nye vækstplan tager i alt for ringe grad hensyn til landdistrikterne
Talepapiret (Bilag 1) indeholder den kritik, som indledningsvis blev forelagt udvalget. Efterfølgende var der spørgsmål fra udvalgets medlemmer, som gav os mulighed for at uddybe vore synspunkter.
Delegationen havde allerede fremsendt sin begrundelse for foretræde for udvalget  5. marts (Bilag 2).
Erhvervs- Vækst og Eksportudvalget, hvis formand Karin Gaardsted bød velkommen, var politisk set bredt repræsenteret. Formanden tilkendegav, at man var opmærksom på, at ringe mobil- og netforbindelser er et alvorligt problem for de områder, som er ramt, og at man arbejder på at skabe gode netforbindelser for alle, senest i 2020.

Som respons herpå meddelte vi klart og utvetydigt:

 • at den udvikling vækstplanen lægger op til er for langsom og utilstrækkelig, set fra vores lokalområders aktuelle situation og behov
 • at  det er selvmodsigende og uacceptabelt, at der iværksættes love og regler, hvor borgeren pålægges digitale funktioner, uden der samtidig sørges for egnede netforbindelser overalt i landet
 • at IT-udviklingen såvel teknologisk som brugermæssigt foregår så hurtigt, at en 5-årig plan for fuld dækning af landets yderområder er meget lidt ambitiøs, uanset at aftalen kaldes for en "turbo-løsning"

Det blev endvidere tilkendegivet:

 • at politikerne tilbage i 1999 i forbindelse med de kommercielt baserede udbud af licenser ikke havde inkluderet krav til selskaberne om dækning af hele landet
 • at de tidligere indgåede aftaler set i 2015 perspektiv bør genforhandles, og at de gevinster, som teleselskaberne har opnået ved at fokusere deres indsats på byområderne, fremover skal medføre pligt til at dække hele landet jfr. "gynger og karussel princippet".
 • at nye lokale projekter med tele-medicin og/eller elektronisk kontrol af medicinindtagelse, der skulle kunne spare kommunerne store beløb, ikke lader sig praktisere p.g.a. utilstrækkelige netforbindelser

Under vores 15 min. lange dialog med udvalgets medlemmer fremkom specielt følgende synspunkter og spørgsmål:

 • en repræsentant for Dansk Folkeparti udtalte, at man kan jo ikke bare opsige eller genforhandle aftalerne, uden at det kom til at koste penge – og lod os dermed forstå - at så måtte landdistrikterne vente
 • flere udvalgsmedlemmer, som respekterede vores synspunkter og indsats, pegede på, at man lokalt også selv burde gøre en indsats. Desuden spurgte man, om vi var i dialog med kommunerne vedr. problemet
 • et medlem henviste til, at tre kommuner i Nordjylland for nyligt havde indgået en aftale med Telenord om dækning af hele deres område

Som respons på ovennævnte udtalelser/synspunkter tilkendegav vi kort og klart:

 • at det bør være et landspolitisk ansvar at sikre ordentlige netforbindelser i hele landet snarest muligt
 • at opgaven ikke kan løses af hverken kommunerne eller borgerne alene
 • at landspolitikerne i egen interesse bør tænke på hele landets behov, og ikke som hidtil primært tilgodese byområdernes interesser
 • at borgmestrene i Guldborgsund og Lolland kommuner, som arbejder hårdt med samme problem, løbende er blevet informeret og søgt medinddraget

Over for TV-Øst, der var mødt op for at rapportere om sagen, havde såvel vores delegation som udvalgsmedlem Brian Mikkelsen, der er partiets ordfører på området, lejlighed til at påpege de ovennævnte problemer og behov, (Bilag 3).
Brian Mikkelsen tilkendegav endvidere i den forbindelse, at der forelå et landspolitisk ansvar, som man måtte gøre noget ved. Han var også åben over for mulighederne for at se på gældende licensaftaler.

Flemming Damsgaard fra Udvalget for Landdistrikter og Øer, der var inviteret til mødet, støttede varmt vores indsats og synspunkter. I samme forbindelse henviste han til Sønderjylland, hvor Sydenergi i samarbejde med kommunerne havde løst lignede problemer. Det blev også oplyst, at Ærø, som er omdrejningspunkt i et ”Oprør fra Udkanten”, forventer at kunne digitalisere Ærø i nært samarbejde med Sønderjylland og Sydenergi.

Delegationen præsenterede neden nævnte anbefalinger for udvalget:

 • Licensaftaler skal have dækningspligt
 • Borgerne skal have ret til at opsætte signalforstærkere, hvor de ikke finder teleselskabernes ydelser acceptable
 • Borgere fra landdistrikterne bør inddrages langt tættere i fastlæggelse af rammerne for teleselskabernes ydelser,og står gerne til rådighed for yderligere dialog og samarbejde med såvel Lolland som Guldborgsund kommuner

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her