Start

FFSO logo

Hvorfor ser Orebyvej ud som den gør i dag?
Tilbage i tiden før 1790 lå forløbet af Orebyvej tæt på fjordforløbet mellem Sakskøbing By og Oreby Havn. På grund af tilgroning af fjorden inden for Oreby pålagde den daværende baron på Oreby gods i perioden efter1790 festebønderne at få lavet en vej med det nuværende forløb med et ca. 13 m vejudlæg. Årsagen var, at baronen ville bruge vejen til transport af vare fra Oreby Havn til byen. Samtidig pålagde baronen bønderne at få flyttet deres bygninger op til den nye vej.


Orebyvej blev, som de gamle indfaldsveje til byområdet, optaget som amtsvej under Maribo Amt i sidste halvdel af 1800tallet, hvad km stenene fortsat vidner om.

 

Det nuværende stræk inden for bygrænsen var oprindelig forsynet med grøfter, som det ses uden for bygrænsen i dag, men vejen var også forsynet med vejtræer. Hvornår grøfterne blev fyldt op inden for bygrænsen vides ikke, men det er formentlig sket i 1920erne i forbindelse med at der kom gang i byggeriet af de mange huse som blev bygget dengang langs vejen.
På nordøst siden skete udstykningen fra Uglegårdens jorder mens udstykningen på sydvest siden sket fra de 3 husmandssteder som lå ud langs vejen.

 

Gasledninger fra byen gasværk blev lagt ned i 1920erne og efter 1933 fik husene i begge sider lagt drikkevand ind.
El og telefonledninger blev ført frem på master til husene og vejbelysningen.
Afløbsledninger for spilde- og tagvand var oprindelig ført til grøfterne langs vejen, som blev rørlagt i forbindelse med opfyldningen. Spildevandet blev ført gennem hustanke sammen med overfladevandet til fjorden ad ledninger fra de lave steder på vejen.
En egentlig kloakering fandt sted i 1960erne idet der blev lagt separate ledninger for regn- og spildevand i siden mod fjorden, mens man fortsat bibeholdt de gamle ledninger på den anden side. Spildevandet blev med mellemrum ført over vejen til fjordsiden.

 

Da den nye storkommune, som opstod i 1970, havde fået etableret afskærende ledninger på Sakskøbing siden og ført spildevandet til det fælles renseanlæg i Hunseby i løbet af 1970erne, begyndte man i 1980erne at pålægge grundejerne langs Orebyvej at få udført separatsystem på egne grunde. Samtidig blev der gjort flere tiltag til at få ledningerne på nord siden udført som spilde- og regnvandsledninger.

 

De mange fejltilslutninger fra husene på nordsiden, men også på sydsiden blev først endelig udbedret her i 2010 -2012 hvor Forsyningsselskabet under Guldborgsund Kommune formentlig har brugt flere millioner kroner på TV inspektion og nye opgravninger og foring af de gamle ledninger.
Nye forsyningsledninger for vand blev lagt ned i 1980erne og 1990erne, mens nedgravning af kabler for el og gadebelysning blev udført i 2008/09 og kabler til fibernet blev nedgravet i 2009/10 i begge sider.

 

Alle disse opgravninger der er sket inden for de sidste 5 år, har efterladt vejen med sænkninger og langsgående revner. Og selv om man har foretaget lapninger, inden for de sidste år og senest her i oktober 2012, har dette langt fra udbedret de mange sætninger og revner. Der er fortsat mange vandhuller, særligt langs skillelinien mellem kørebanen og fortov. Men også det nyasfalterede fortov på strækket fra Fjordvej til bygrænsen har vandsamlinger.

 

Der har været gjort flere tiltag både af Sakskøbing Kommune og Guldborgsund Kommune, og også af grundejerforeninger til at få trafiksikret Orebyvej inden for bygrænsen.
Sakskøbing Kommune havde i dens Trafiksikkerhedsplan fra oktober 2003 et projekt for Orebyvej, og det kom med i Guldborgsund Kommune plan fra 2010, til udførelse i 2012.
Grundejerforeningen Orebyvej m.f. fik udarbejdet projekt for trafiksikring i perioden 2004-05. Dette er ikke fundet.
I 2007 fremsendte Grundejerforeningerne langs vejen en anmodning til Guldborgsund Kommune om at få vejen trafiksikret.
Men trods alle disse tiltag er der intet sket.

 

Skrevet af formanden for Fællesrådet

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her