Start

FFSO logo

Bilag til bestyrelsens dagsorden den 13. august.  Samt status over Fællesrådets aktiviteter

 

Hjemmesiden

OT har udarbejdet skrivelse til medlemmerne om oprettelsen, som er udsendt.

Skrivelse til beboerne på Orebyvej m.v. om trafiksikkerhed er lagt ind samtidig med at tilmeldingsskema er oprettet den 6. juli 2014. Der var den 5. august modtaget 36 svar på skemaet på hjemmesiden.

 

Medlemsfortegnelse

Medlemsfortegnelsen og økonomi per 13. august 2014 udleveres på mødet af FH

I forbindelse med spørgeskemaerne om trafiksikring af Orebyvej er der 11 beboere der har tilkendegivet at de vil være medlemmer. OT vil sende navnene til FH for udsendelse af oplysningsseddel med kontonummer for indbetaling af kontingent.

 

Vindmølleplanlægning

Ud fra nogle konkrete ønsker om opførelse af kæmpemøller i 2010/11 bl.a. i Pogemosetoften begyndte kommunen at planlægge for disse området, men afbrød denne planlægning for at få udarbejdet et samlet kommuneplantillæg.

I foråret 2012 afholdt Guldborgsund Byråd en idefase om forslag til 36 potentielle områder for vindmøller med en højde på optil 150 m.

I december 2013 vedtog Byrådet en ny kommuneplan som bl.a. angav, at man ønskede et kommuneplantillæg udarbejdet for placering af kæmpevindmøller.

I januar 2014 drøftede Udvalget for Teknik og Miljø et forslag til kommuneplantillæg hvor antallet af områder var skåret ned til 8.

Fællesrådets bestyrelse drøftede på mødet den 10. januar 2014 holdningen til kæmpemøller i forbindelse med godkendelse af ”Visionerne”. Holdningen var at kæmpevindmøller skulle placeres på vandet  

I brev af 7. marts 2014 sendte Teknisk forvaltning et forslag ud til høring til en række foreninger m.v. nu med 11 områder for en Miljøvurdering.  

Inden fristens udløb den 11. april bad Fællesrådet kommunen om at indstille planlægningen indtil kæmpevindmølles skadelige indvirkning på helbredet var undersøgt. Se brevet på hjemmesiden

På tros af vor henvendelse fortsætter planlægningen med miljøvurdering for de 11 områder som skulle skæres ned til 8 områder heraf 2 i Sakskøbing området.

Sagen var sat på UTM møde den 18. juni med et kommuneplantillæg for 7 områder herunder Maltrup og Grænge i Sakskøbing området. Sagen blev udsat for en politisk stillingtagen til om byrådet vil have møller på landjorden..

Kommunens sagsbehandler Svend Allan Pedersen kunne den 5. august ikke oplyse hvornår sagen igen vil blive behandlet politisk.

 

Lukning af skoler

Fællesrådets støtte til bibeholdelse af skolerne i Tårs og Slemminge EBJ

KN og EBJ havde møde med foreningerne i Tårs den 9. april og vort brev til støtte for foreningerne blev sendt den 12. april 2014 til kommunen.

EBJ har gennem henvendelse til udvalgsformand Martin Lohse bedt om, at man ikke lukker de 2 skoler så foreningerne fortsat kan bruge dem lokalt..

Udvalget for Kultur m.v. behandlede sagen på mødet den 21. maj og besluttede ikke at kræve flytning af foreningerne til Guldborg foreløbig.

Sagen har igen været behandlet i udvalget den 18. juni. Sagen blev udsat til augustmødet.

 

Lukning af borgerservice

Stillingtagen til forslag for lukning af Borgerservice på Rådhuset i Sakskøbing. EBJ

EBJ drøftede i april 2014 sagen med Fællesrådet i Nysted for at Fællesrådene sammen med Stubbekøbing kunne rette henvendelse til Kommunen for at bibeholde de nyværende Borgerservicer.

Vor skrivelse til Byrådet blev sendt den 25. april og efter at ØK havde indstillet til byrådet at nedlægge Borgerservicerne sende vi en ny skrivelse 9. maj.

På Byrådsmødet den 13. maj vedtog Byrådet forsat at holde åben men kun 1. dag om ugen i de 3 byer.

Nysted Fællesråd ønskede at få ændret Byrådets beslutning og forslag til støtte skrivelse blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 4. juni af Mogens Lundh fra Nysted Fællesråd som deltog i mødet. Der blev drøftet yderligere tiltag og man vedtog at bruge pressen og deltage i byrådsmødet i august.

ML har den 30. juli 2014 sendt mail med spørgsmål til byrådet på mødet den 19. august 2014.

Mailen er sendt videre til bestyrelsen da ML ønsker svar inden 4. august.

Den 6. august 2014 har EBJ drøftet spørgsmålene med ML og EBJ har sagt god for dem. CK deltager fra Fællesrådet i Sakskøbing i byrådsmødet og stiller et af spørgsmålene i byrådssalen.    

 

Trafiksikring

Drøftelse af det videre arbejde med trafiksikkerhedsprojekter i Byområdet. EBJ

EBJ har rettet ønskerne i ”Handling” i afsnittet i Visionerne til ud fra bestyrelsens bemærkninger.

På bestyrelsesmødet den 23. april blev det godkendt at vores forslag til trafiksikring fremsendes til kommunen til brug for en revision af Kommunens Trafiksikkerhedsplan

Forslagene blev den 25. april sendt til kommunen med ønsket om at få et møde med teknikerne for en gennemgang af ønskerne. Se brevet på hjemmesiden.

Kommunen ved Jan Uhre-Nielsen kommenterede i mail af 8, maj vor henvendelse og tilbød møde som er blevet fastlagt til den 30. maj.

Referat af dette møde klik her.

Brev af 5. maj blev sendt til kommunen den 11. juni 2014 og svar blev modtaget den 11. juni om at sagen vil blive behandlet den 14. august i Trafiksikkerhedsrådet og den 17. september i UTM udvalget.

I mail af 18. juni til Kommunen beder vi om stillingtagen til kantstensparkering på især Orebyvej. Kommunens svar modtages samme dag.

I samarbejde med Ole, Andre og Klaus Marius er der uarbejde et detailprojekt for trafiksikring af Orebyvej og en skrivelse til beboerne og grundejerforeningerne i området om støtte til ansøgningen er uddelt den 7. juli 2014.

Formanden for trafiksikkerhedsrådet Dennis Fridthjof er ved et møde hos Conny den 25. juni blevet bedt om at støtte vor ansøgning om trafiksikkerheden på Orebyvej.

Fredag den 18. juli havde EBJ møde med Steen Rasmussen Orebyvej 12 formand for grundejerforeningen Orebyvej m,v.. SR vil kontakte den øvrige bestyrelse og vil støtte Fællesrådet i det videre arbejde med trafiksikringen.

Den 5. august 2014 har OT, AH, KMH og EBJ drøftet det videre forløb efter modtagelsen af 37 svar. Det blev vedtaget at udarbejde skrivelse til Trafiksikkerhedsrådet om resultatet af undersøgelsen med yderlige argumenter for en trafiksikring af Orebyvej.

Skrivelsen stilet til Trafiksikkerhedsrådet og Teknisk Udvalg ( se hjemmesiden) blev sendt den 8. august per mail til Jan Uhre Nielsen og Dennis Fridthjorf.

 

Film

Ansøgning af midler til film om Sakskøbing blev drøftet på bestyrelsesmødet den 4. juni 2014 og det blev besluttet at søge kommunen om støtte.

I mail af 11. juni med vedhæftet brev har vi søgt Kulturudvalget om støtte til filmen.

Den 12. juni modtages svar om at sagen vil blive behandlet på mødet den 20. august.

Den 16. juni sendes ansøgningen også til § 17 stk. 4 udvalget med modtaget svar om at der først sker en behandling når Kulturudvalget har behandlet sagen?

I mail af 25. juni meddeler kommunen at man har et forsøgsprojekt med borgerbudgettering i støbeskeen og vil kunne tilbyde byer i at deltage i forsøget med en max. ramme på 25.000,-

Vi vil høre mere efter sommerferien.

 

EBJ den 08/08-14

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her