Start

FFSO logo

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG: REFERAT AF MØDET 9. APRIL 2014

54. Beslutningssag: Ændring af åbningstid og placering af borgerservice i Stubbekøbing, Nysted og Sakskøbing

INDHOLD

Indstilling:

Direktør Alma Larsen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

At borgerservice i Nysted, Sakskøbing, Nr. Alslev, Væggerløse og Stubbekøbing fra 1. juli 2014 lukkes
At der arbejdes videre med driftsmæssige besparelser som følge af efterfølgende bygningsoptimering
Såfremt udvalget ikke ønsker en hel lukning af de decentrale borgerservicecentre indstilles:
At åbningstiden i borgerservicecentre Stubbekøbing, Nysted og Sakskøbing fra 1. juli 2014 ændres til at holde åbent 1 ugentlig dag
At borgerservice i Stubbekøbing, Nysted og Sakskøbing i andet halvår 2014 flyttes fra de nuværende gamle rådhuse til bibliotekerne.
At de fjernbetjente borgerservicecentre i Nr. Alslev og Væggerløse fra 1. juli 2014 nedlægges, og at administrationen bemyndiges til at undersøge andre muligheder for anvendelse af udstyret herunder også muligheden for at afhændelse
At borger & Branding bemyndiges til at undersøge muligheder for bygningsoptimering i samarbejde med andre relevante centre.

Beskrivelse af sagen:
Borgerservices form og funktion er i disse år under stor forandring som følge af den digitale dagsorden. Med lov om obligatorisk selvbetjening er flere arbejdsområder fra 1. december 2012 blevet obligatorisk digitale. Således skal borgeren nu digitalt foretage fx flytning, bestilling af sundhedskort, ansøgning om vielse og ansøgning om begravelseshjælp. Moderniseringsgevinsten ved indførelse af obligatorisk digitalisering på borgerserviceområdet er af staten angivet til kr. 2. mio., som er indregnet i budgettet for borgerservice i 2014 og 2015.

Borgerservice er i dag placeret med bemandede centre i Nykøbing, Sakskøbing, Stubbekøbing og Nysted og med fjernbetjent borgerservice i Nr. Alslev og Væggerløse. Sammen med de baglandsopgaver, som er placeret i borgerservice er i alt 40 medarbejdere beskæftiget i borgerservice.

Borgerservicecentrene havde i 2013 i alt 53.538 borgerhenvendelser, som medførte 61.780 ekspeditioner. Henvendelserne fordelte sig med 34.592 i Nykøbing, 6.922 i Stubbekøbing, 5.874 i Sakskøbing, 5.369 i Nysted, 646 i Nr. Alslev og 135 i Væggerløse. I vedlagte bilag fremgår at en del henvendelser ikke er traditionelle borgerserviceekspeditioner, men består i udlevering af batterier til høreapparater, turistvejledning mv.

Med et øget krav om, at den digitale henvendelseskanal, skal være borgerens foretrukne, er borgerservices kerneopgave fremover i højere grad at hjælpe så mange borgere som muligt over på de digitale henvendelseskanaler. Samtidig skal borgere, som ikke kan benytte de digitale kanaler, betjenes.

For at udnytte personaleressourcerne bedst muligt foreslås det at lukke borgerservicecentrene i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nysted, Væggerløse og Nr. Alslev. For at tilgodese de borgere, som ikke kan komme til Nykøbing kan det diskuteres, om der skal tilbydes en ugentligt dag med borgerserviceekspedition og medbetjening (dog ikke pas og kørekort) på de respektive biblioteker.

Lovgrundlag:
Ingen.

 

Økonomiske konsekvenser:
Lukning af de decentrale borgerservicecentre vil betyde, at der kan opnås en besparelse på kr. 1.312.500 (ressourcebesparelse på 3,5 årsværk), som kan bidrage til at realisere moderniseringsgevinsten. Hertil kommer en mulig besparelse på bygningsdrift afhængig af mulig bygningsoptimering.

Indførelse af reducerede åbningstider til 1 ugentlig dag i de decentrale borgerservicecentre vil betyde, at der kan opnås en besparelse på kr. 1.125.000 (ressourcebesparelse på 3 årsværk), som kan bidrage til at realisere moderniseringsgevinsten.

Ved nedlæggelse af de fjernbetjente borgerservicecentre kan spares servicekontrakt på årligt kr. 42.250.

I forhold til sagen omkring prioritering af indsatser på udvalgets område foreligger andre forslag til besparelser til realisering af en samlet besparelse på 2 mio. kr.

Høring:
Sagen er til høring i borgerserviceMED. Der er kommet MED høringssvar, på udvalgsmødet.


BESLUTNING I KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG den 09-04-2014


Et flertal i udvalget godkender en gradvis udfasning så der fra 1. juli ændres i Borgerservice i Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing med en ugentlig åbningsdag frem til 1.1.2015 hvorefter Borgerservice i Nysted, Sakskøbing, Nr. Alslev, Væggerløse og Stubbekøbing lukkes.

Lars Kappe ønsker 2 ugentlige åbningsdage frem til 1.1.2015.

KMD Lynsvar opsiges, lørdagsåbent i Borgerservice i Nykøbing F. lukkes og åbningstiden reduceres med 3 timer ugentligt placeret i morgentimerne frem for mellem kl. 15-18.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd.


YDERLIGERE SAGSFREMSTILLING

Bilag:
Høringssvar 030414 - MED-udalg
Statistik-Borgerservice-2013
OM AT LUKKE BORGERSERVICE I BYCENTRENE 140407.doc
Henvendelse fra Borger
Bemærkninger fra medarbejdere i Nysted borgerservice

 

Kopieret fra Guldborgsund.dk, fra flg. adresse:

http://www.guldborgsund.dk/da/Politik_og_fakta/Dagsorden_og_referater/Kultur_Turisme_og_Bosaetningsudvalg/2014/09-april.aspx#54

 

Fællesrådet er også på Facebook - klik her

Kontakt Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, skriv eller ring til bestyrelsen - klik her